Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. У чому виявляється увага?

2. Яким є фізіологічний механізм уваги?

3. Що таке осередок оптимального збудження?

4. Що таке домінанта?

5. Що є джерелом уваги особистості в її діяльності?

6. Чим зумовлені різні погляди психологів на природу уваги?

7. Якою є структура уваги?

8. Яким є механізм відволікання та розосередженості уваги?

9. Як пов'язані між собою увага і діяльність людини?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можлива психічна активність без уваги?

2. Чи можлива діяльність без уваги?

3. Чи завжди довільна увага зумовлена свідомою метою?

4. Чи згодні ви з думкою, що увага виявляється тільки в діяльності і підтримується виключно нею?

5. Чи згодні ви з твердженням, що зовнішня увага виникає пізніше, ніж внутрішня?

6. Чи завжди виникнення інтересу до діяльності зумовлює перехід довільної уваги в післядовільну?

7. Чи вважаєте ви, що пояснення фізіологічної суті механізмів уваги як осередку оптимального збудження та як домінанти принципово відмінні?

8. Чи можливий розподіл уваги між такими різновидами діяльності: переписування тексту, слухання музики, періодичні відповіді на запитання іншої особи?

9. Чи завжди розосередженість уваги є показником невміння особистості зосереджуватися на об'єкті діяльності?

10. Чи згодні ви з думкою, що висока концентрація уваги на об'єкті діяльності завжди пов'язана із сприятливими умовами та відсутністю що сторонніх подразників відволікаючих?

11. Чи всі названі характеристики діяльності вимагають від людини більше зусиль на підтримування уваги: віддалена мета, складність, нецікавий зміст, невеликий обсяг роботи?

Завдання та проблемні ситуації

1. Які об'єктивні та суб'єктивні чинники можуть позитивно впливати на виявлення уваги особистості?

2. Які об'єктивні, предметні та суб'єктивні чинники можуть негативно впливати на виявлення уваги особистості?

3. Чому в світловій рекламі світло періодично вимикається? З якою метою це роблять?

4. Ньютон мав звичку варити яйце на спиртівці за робочим столом, щоб зайвий раз не відволікатися від роботи. Одного разу в момент напруженої розумової праці замість яйця він вкинув у каструлю свій годинник. Як можна пояснити цей факт?

5. Яку людину можна назвати більш уважною:

— ту, яка, займаючись справами, перебуває в стані глибокої зосередженості й не помічає нічого навколо;

— ту, яка за коротку мить здатна помітити всі деталі ситуації і не випускати з поля зору жодної дрібниці;

— ту, яка незалежно від того, що вона робить, здатна бачити й чути все, що так або інакше стосується її діяльності?

6. Хижак може впродовж тривалого часу вистежувати свою здобич. Чи можна його увагу схарактеризувати як довільну?

Література

1. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания. — М., 1974.

2. Ермолаев О. Ю., Матюрина Т. М., Мешкова Т. А. Внимание школьника. - М., 1987.

3. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

4. Лурия А. Р. Внимание и память. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975.

5. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

6. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

7. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К. : Форум, 2002

8. Мілерян Є. О. Увага і її виховання у дітей. - К.: Рідна школа, 1955.

9. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

10. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

11. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

12. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

13. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

14. Суворов Н. Ф., Таиров О. П. Психофизиологические механизмы избирательного внимания. - Л., 1985.

15. Хрестоматия по вниманию. - М., 1996.