Libfree.com » Право » Основи держави і права України - Ортинський В.Л. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 9625
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:47
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:47

Основи держави і права України - Ортинський В.Л. Бібліотека українських підручників

Категория: Право

Основи держави і права України - Ортинський В.Л.

У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності. Окремий розділ присвячено конституційній, цивільній, господарській, адміністративній та кримінальній процесуальній діяльності й адміністративному судочинству.

Призначено для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти та широкого загалу.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
1.1. Виникнення держави і права
1.2. Основні теорії виникнення держави і права
1.3. Поняття та сутність держави. Функції держави
1.4. Форми держави
1.5. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави
1.6. Правова держава. Основні права людини
1.7. Поняття й ознаки права
1.8. Поняття й структура норм права
1.9. Правотворчість, форми (джерела) права
1.10. Система права
1.11. Система законодавства
1.12. Правовідносини
1.13. Реалізація норм права: поняття та форми
1.14. Правомірна поведінка і правопорушення
1.16. Юридична відповідальність
Розділ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
2.1. Поняття, предмет, метод, система і джерела конституційного права
Система конституційного права України.
Джерела конституційного права.
2.2. Конституція України — основний закон держави і суспільства
Поняття та юридична природа конституції.
Соціально-політична суть конституції.
Форма конституції.
2.3. Конституційний статус людини і громадянина
Система прав і свобод людини і громадянина.
Політичні права і свободи.
Інститут громадянства України.
2.4. Виборче право, виборчі системи і референдуми в Україні
2.5. Конституційні основи організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування
Функції та повноваження Президента України.
Повноваження Кабінету Міністрів України.
Розділ 3. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
3.1. Цивільне право як галузь права
3.2. Учасники цивільних відносин (особи у цивільному праві)
Фізичні особи
Юридичні особи
Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
3.3. Об'єкти цивільних прав
3.4. Право власності та речові права на чуже майно
Привласнення загальнодоступних дарів природи.
Набуття права власності на безхазяйну річ.
Набуття права власності на скарб.
Право спільної сумісної власності.
Речові права на чуже майно
3.5. Право інтелектуальної власності
Захист права інтелектуальної власності судом.
3.6. Цивільні зобов'язання
Поняття зобов'язання та сторони у зобов'язанні
Виконання зобов'язання
Забезпечення виконання зобов'язання
Припинення зобов'язання
Окремі види зобов'язань. Договірні зобов'язання
3.7. Окремі види зобов'язань, що виникають не з договору (недоговірні зобов'язання)
Зобов'язання, які виникають унаслідок заподіяння шкоди
3.8. Спадкове право
Спадкування за заповітом
Спадкування за законом
Розділ 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Поняття та зміст підприємництва
4.2. Свобода підприємництва. Принципи підприємницької діяльності. Умови здійснення під приємництва
4.3. Суб'єкти підприємництва
4.4. Фізичні особи — підприємці
4.5. Юридичні особи — суб'єкти підприємництва. Поняття та види підприємств
Види підприємств
4.6. Організаційно-правові форми підприємств
Виробничі кооперативи.
Приватні підприємства.
4.7. Заснування підприємництва
4.8. Передумови для здійснення підприємництва
4.9. Спеціальні умови здійснення підприємництва. Ліцензування, патентування та квотування підприємницької діяльності
4.10. Припинення підприємницької діяльності
Розділ 5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
5.1. Трудове право як галузь вітчизняного права
5.2. Трудовий договір: поняття, види
5.3. Поняття та види робочого часу
5.4. Час відпочинку: поняття та види
Святкові та неробочі дні.
5.5. Оплата праці
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
5.6. Відповідальність за трудовим правом
5.7. Охорона праці на виробництві
5.8. Соціальне партнерство за трудовим правом
5.9. Трудові спори: причини виникнення та порядок вирішення
6.10. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю
Розділ 6. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
6.1. Поняття, предмет, система і джерела сімейного права України. Акти цивільного стану
6.2. Порядок і умови укладення шлюбу
6.3. Шлюбний договір
6.4. Припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним
6.5. Правовідносини між подружжям, між батьками і дітьми в сім'ї
6.6. Встановлення опіки та піклування. Усиновлення дитини. Патронат над дітьми
6.7. Права та обов'язки інших членів сім'ї
6.8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства. Застосування в Україні законів іноземних держав і міжнародних договорів
Розділ 7. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
7.1. Земельне право як самостійна галузь права
7.2. Джерела земельного права
7.3. Право власності на землю
7.4. Право користування землею
7.5. Оренда землі
7.6. Види земель та їх правовий режим
7.7. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю
7.8. Вирішення земельних спорів
Розділ 8. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
8.1. Загальна характеристика екологічного права
8.2. Екологічне законодавство
8.3. Екологічні права та обов'язки людини і громадянина
Поняття та види екологічних прав людини і громадянина
Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля
Право на вільний доступ до екологічної інформації
Право на участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля
Право на доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
Інші екологічні права громадян
Екологічні обов'язки громадян
Розділ 9. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
9.1. Поняття, предмет, цілі та джерела адміністративного права
9.2. Суб'єкти адміністративного права
9.3. Правовий статус державних службовців
9.4. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність
Поняття і види адміністративних правопорушень
Найпоширеніші види адміністративних правопорушень серед неповнолітніх
Види адміністративних стягнень
Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності
Розділ 10. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
10.1. Загальні характеристики фінансового права як галузі національного права України
10.2. Система фінансового права України
10.3. Основи бюджетного права України
10.4. Правові засади бюджетного процесу в Україні
10.5. Основи правового регулювання державних доходів в Україні
10.6. Правові основи податкових відносин. Податкове право
Види та класифікація обов'язкових платежів
10.7. Правові основи здійснення бюджетних видатків
10.8. Фінансово-правові основи банківської діяльності в Україні
Функції Національного банку України
10.9. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю в Україні
Правове регулювання валютного контролю
Розділ 11. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
11.1. Поняття кримінального права
11.2. Кримінальний кодекс України: його загальна характеристика
11.3. Поняття та підстава кримінальної відповідальності
11.4. Поняття, ознаки, види та стадії злочину
11.5. Поняття та форми вини
11.6. Співучасть у вчиненні злочину та її форми
11.7. Обставини, що виключають злочинність діяння
11.8. Поняття покарання. Види покарань
11.9. Призначення покарання, звільнення від покарання та його відбування
11.10. Судимість
11.11. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
11.12. Система Особливої частини кримінального права
11.13. Кваліфікація злочинів
11.14. Злочини проти особи та її прав
11.15. Злочини проти основ національної безпеки
11.16. Злочини проти власності
11.17. Відповідальність за інші злочини за кримінальним правом України
Розділ 12. ПРАВООХОРОННА, СУДОВА І ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ
12.1. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів. Види правоохоронних органів
12.2. Поняття правосуддя та судової системи України
12.3. Поняття правозахисної діяльності
Розділ 13. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13.1. Загальні положення про процесуальну діяльність
13.2. Процесуальна діяльність Конституційного Суду України
13.3. Процесуальна діяльність суду в цивільних справах. Цивільне судочинство
13.4. Процесуальна діяльність господарських судів
13.5. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам
13.6. Подання позову, порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду
13.7. Досудове врегулювання господарських спорів
13.8. Адміністративний процес, адміністративно-процесуальна діяльність та адміністративне судочинство
13.9. Кримінально-процесуальна діяльність
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ПОНЯТЬ, ВИЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.