Індивідуальні особливості пам'яті, Запитання і завдання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Індивідуальні особливості пам'яті

Кожна особистість має індивідуальні відмінності пам'яті, які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності.

У процесах пам'яті індивідуальні відмінності виявляються в швидкості, точності, міцності запам 'ятовування та готовності до відтворення.

Швидкість запам'ятовування визначається кількістю повторень, потрібних людині для запам'ятовування нового матеріалу.

Точність запам'ятовування характеризується відповідністю відтвореного тому, що запам'ятовувалося, та кількістю допущених помилок.

Міцність запам'ятовування виявляється в тривалості збереження завченого матеріалу (або в повільності його забування).

Готовність до відтворення виявляється в тому, як швидко та легко в потрібний момент людина може пригадати потрібні їй відомості.

Індивідуальні відмінності пам'яті можуть бути зумовлені типом вищої нервової діяльності. Швидкість утворення тимчасових нервових зв'язків пов'язана з силою процесів забування та гальмування, що зумовлює точність і міцність запам'ятовування.

При сильному, але не досить рухливому гальмуванні диференціація вражень відбувається повільно, що може позначатися на точності запам'ятовування. Якщо в людини сформовані раціональні способи мнемічної діяльності, вироблені відповідні звички - акуратність, точність, відповідальність, - то негативні прояви, зумовлені типологічними особливостями нервової системи, можуть коригуватися.

Індивідуальні відмінності пам'яті виявляються і в тому, який матеріал краще запам'ятовується - образний, словесний чи в однаковій мірі продуктивно той і той.

У зв'язку з цим у психології розрізняють наочно-образний, словесно-абстрактний, змішаний, або проміжний, типи пам'яті. Ці типи зумовлені частково співвідношенням першої та другої сигнальних систем у вищій нервовій діяльності людини, але головним чином - умовами життя та вимогами професійної діяльності.

Так, наочно-образний тип пам'яті частіше зустрічається у художників, письменників, музикантів, словесно-абстрактний-- у вчених, філософів. Змішаний тип пам'яті має місце в людей, у діяльності яких не спостерігаються помітні переваги наочно-образного або словесно-абстрактного типу.

Враховувати індивідуальні відмінності пам'яті важливо в навчальній роботі, щоб максимально продуктивно використовувати потенційні можливості кожного учня та всебічно розвивати його пам'ять.

Формалізована структура змісту теми

Пізнавальна функція пам'яті: нагромадження життєвого досвіду.

Фізіологічний механізм: здатність відображати і зберігати враження від впливів довкілля. Пізнавальна функція пам'яті

Фізіологічний механізм

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте найважливіші особливості пам'яті як пізнавального процесу.

2. Яка роль пам'яті у психічному житті людини?

3. Якою є природа асоціацій і яким є їх значення в процесах пам'яті?

4. За якими принципами пам'ять поділяють на різновиди?

5. У чому полягає відмінність між короткочасною та оперативною пам'яттю?

6. Якими є головні умови продуктивного запам'ятовування?

7. Як можна пояснити явище ремінісценції?

8. У чому виявляється головна відмінність образів та уявлень пам'яті від образів сприймання?

9. У чому виявляються індивідуальні відмінності пам'яті?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є пам'ять психічним процесом, який можна віднести до абстрактного пізнання?

2. Чи можна стверджувати, що функція пам'яті вичерпується процесами фіксації та відтворення одержаних вражень?

3. Чи правильно визначені принципи поділу пам'яті на різновиди: залежно від участі волі в процесах запам'ятовування, залежно від тривалості утримання інформації в пам'яті, залежно від змісту запам'ятовуваного?

4. Чи всі різновиди пам'яті названі: довільна, мимовільна, образна, рухова, словесно-логічна, емоційна, довготривала, короткочасна?

5. Чи є принципова різниця в механізмах мимовільного відтворення та персеверації?

6. Чи всі умови продуктивного запам'ятовування названі: мета запам'ятовування, позитивне ставлення до заучуваного, осмисленість інформації, повторення?

7. Чи всі названі особливості пам'яті характеризують її індивідуальні відмінності: швидкість запам'ятовування, готовність до відтворення, тривалість зберігання, персеверація?

Завдання та проблемні ситуації

1. З досвіду відомо, що, хвилюючись, людина може забувати раніше запам'ятоване. Яке фізіологічне пояснення можна дати цьому явищу?

2. Багато людей для кращого запам'ятовування вдаються до коротких занотувань. Чому такий прийом сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу?

3. В одному експерименті піддослідним було запропоновано розв'язати п'ять задач. У другому - через 15 хвилин їм же потрібно було скласти п'ять аналогічних задач. Після цього на вимогу експериментатора вони повинні були відтворити числа з усіх десяти задач. В якому випадку піддослідні краще запам'ятали цифри і чому?

4. Трапляється так, що тривала робота по запам'ятовуванню навчального матеріалу виявляється неефективною. Чим пояснити, що, по-перше, матеріал погано запам'ятовується, по-друге, створюється ілюзія його запам'ятовування?

5. Як психологічно та фізіологічно обґрунтувати положення К. Д. Ушинського про те, що "погана пам'ять" - це результат лінощів пригадувати?

Література

1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесе обучения. - М.: Прогресе, 1979.

2. Ипполитов Ф. В. Память школьника. - М., 1978.

3. Истомина 3. М. Развитие памяти: Учсб.-метод. пособие. - М, 1978.

4. Загальна психологія / За ред. С. Д.Максименка. - К.: Форум, 2000.

5. Лурия А. Р. Внимание и память. - М., 1975.

6. Лурия А. Р. Нейропсихология памяти. - М.: Педагогика, 1974.

7. Ляудис В. Я. Память в процессе развития. - М., 1976.

8. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

9. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 1. Тео-ретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

10. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002 11 Немов Р.

11. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

12. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

13. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

14. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К • НПЦ "Перспектива", 1998.

15. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

16. Роговин М. С. Проблемы теории памяти. - М., 1977.

17. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. - М.: Просвещение, 1966.

18. Хомуленко Т. Б. Развитие высших форм памяти. - Харьков 1998. *