Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. Якими є головні ознаки особистості?

2. У чому виявляється суспільна сутність особистості?

3. Що в особистості зумовлене ЇЇ біологічною природою?

4. Як виявляється біологічне в життєдіяльності особистості?

5. Як співвідносяться між собою поняття "особистість" і "індивідуальність ?

6. Якою є структура особистості?

7. У чому суть теорії активності 3. Фрейда?

8. Що є фундаментальним рушієм людської активності?

9. Що таке спрямованість особистості?

10. Якими є головні групи мотивів особистості?

11. Як поділяються цілі особистості?

12. Як пов'язані між собою самооцінка особистості та рівень її домагань?

13. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості?

14. Які чинники зумовлюють психічний розвиток особистості?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з думкою, що кожну людину можна назвати особистістю?

2. Чи згодні ви з твердженням, що між поняттями "особистість" та "індивідуальність" принципової різниці немає?

3. Чи достатньо, характеризуючи особистість, вказати на такі ознаки: "свідомий індивід", "включений у суспільно корисну діяльність"?

4. Чи завжди у психічному житті людини біологічне виявляється як соціальне?

5. Чи можна тлумачити спрямованість людини як вияв усіх притаманних їй спонукань?

6. Чи достатньо, характеризуючи інтерес, вказати, що це стійке, вибіркове ставлення людини до явищ та об'єктів дійсності?

7. Чи можна вважати достатнім твердження, що "переконання — це знання, істинність яких для людини є незаперечною і які постають для неї як керівництво до дії"?

8. Чи можна стверджувати, що велика і віддалена життєва мета особистості найповніше характеризує її сутність?

9. Чи може в людини з адекватною самооцінкою виникнути стан фрустрації?

10. Чи правильним є твердження, що джерелом і рушійною силою розвитку особистості є різноманітні протиріччя, які породжуються її діяльністю та умовами життя?

11. Чи можна прискорити психічний розвиток особистості?

Завдання та проблемні ситуації

1. За якими зовнішніми виявами особистості можна судити про рівень її розвитку та суспільну свідомість?

2. Розкрийте, в чому виявляється істотна відмінність у поглядах на джерела активності особистості представників різних психологічних теорій.

3. Як можна психологічно обгрунтувати твердження, що інтерес постає водночас і як важливий мотив навчання, і як засіб підвищення його ефективності?

4. Як, аналізуючи потреби особистості, можна дійти висновку про рівень її індивідуальної та суспільної свідомості?

5. Чи є стан фрустрації закономірним наслідком завищених домагань особистості?

6. У чому може виявлятися негативна та позитивна роль настанов у житті людини?

7. Чи є можливість формувати їх цілеспрямовано і як саме?

Література

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания.- Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 338 с.

2. Анцыферова Л. И. К теории личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности. - М., 1981.

3. Арсеньев А. С. Проблема цели в воспитании и образовании. Цель в воспитании личности // Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1981.-С. 54-73.

4. Батищев Г. С Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема человека в современной философии. — М.: Наука, 1969.-С. 73-144.

5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. -М: Просвещение, 1968. -464 с.

6. Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция. Философский альманах 1991 года. -М.: Политиздат, 1992. - С. 294-370.

7. Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6-ти т. - М: Педагогика, 1982.

8. Гальперин П. Я. Введение в психологию. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976.- 150 с.

9. Давыдов В. В.Проблемы развивающего обучения.- М.: Педагогика, 1996. - 240 с.

10. Запорожец А. В. Основные проблемы онтогенеза психики // Избр. психол. труды. - М.: Педагогика, 1986. - С. 223-258.

11. Зейгарник Б. В. и др. Саморегуляция поведения в норме и патологии // Психол. журнал. - 1989. - № 2. - С. 122-132.

12. Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. -М.: Тривола, 1994.-332 с.

13. Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается личность ЯІод ред. Р. И. Косолапова. - М.: Политиздат, 1983.

14. Клименко В. В. Людина і ноосфера. - К.: Альфа, 1992.

15. Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. - Харьков: Фолио, 1996.

16. Костюк Г С. Навчання і психічний розвиток учнів // Психологічна наука, вчитель, учень. - К.: Рад. школа, 1979. - С. 19-32.

17. Коул М. Культурно-историческая психология. - М.: Когито-Центр, 1997.

18. Леонтьев А.А.Проблемы развития психики.- М.: Наука, 1984. -493 с.

19. ЛосевА. Ф. Диалектика мифа//Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - 526 с.

20. Лушин П. В. Психология личностного изменения. - Кировоград, 2002.

21. Максименко С. Д. Генетическая психология. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000.-319 с.

22. Максименко С. Д. Генетическая психология ( методологическая рефлексия проблем развития в психологии)-М.: Рефл-бук.-К.: Ваклер. 2000.

23. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: ?В 2 т. ], Т. 1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психологи.-К.: Форум

24. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т. ], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. — К.: Форум, 2002

25. Маслоу А. Самоактуализация личности // Психология личности.-М., 1982.

26. Моляко В. А. Психологические проблемы творческой одаренности.-К.: 1995.

27. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-6ук;К.: Ваклер, 1999.

28. Олпорт Г. Становление личности. - М.: Смысл, 2002. -461 с.

29. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М., 1982.

30. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

31. Пиаже Ж. Избр. психол. труды. - М.: Прогресс, 1969. - 659 с.

32. Платон. Соч. - М, 1963. - Т. 1.

33. Психология формирования и развития личности / ред. Л. И. Анцыфсрова. - М.: Наука, 1981. - 365 с.

34. Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии: Тексты. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 200-231.

35. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - 2-е изд. - М., 1946.

36. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М., 1973.

37. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. - СПб: Питер, 2003.

38. Титарснко Т. М. Я знакомый и неузнаваемый . -К.: 1991.

39. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990.

40. Фрейд 3. Основные принципы психоанализа. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1998.-284 с.

41. Чепелгва Н. В. Життєва ситуація особистості. /Основи прак- тичної психології. -К.: Либідь, 1999.

42. Чепелсва Н. В. Розуміння - Інтерпретація - Діалог // "Ars-vet-us - ars-nova": Михаил Бахтин (2-ге вид.). - К.: Гнозис,1999.

43. Штерн В. Персоналистическая психология // История зарубежной психологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 186-200.

44. Эриксон Э. Детство и общество. - СПб.: Университетская книга, 1996.-592 с.

45. Юнг К. Г. Приближаясь к бессознательному //Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. — М.: Прогресс, 1990. - С. 351-436.

46. Юнг К. Г. Человек и его символы. - М., 1997. - 367 с.

47. Юнг К. Г. Психологические типы. - С.-Петербург: Ювснта; М.: Прогрссс-Универс, 1995.

48. Юнг К. Г. Тэвистокские лекции. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1998.

49. Ярошевский М. Г. История психологии. - М.: Мысль, 1996.-586 с.