Передмова, Основи психології - Киричук О.В. Бібліотека українських підручників

Передмова

Пізнаючи та перетворюючи світ засобами науки, духовної культури, індивідуальної та суспільної практики, людина в усі часи намагалася з'ясувати свою власну природу, розкрити таїни свого внутрішнього світу, визначити рушійні сили свого розвитку, закони поведінки, причини і спонуки вчинкових актів, героїчних діянь, сенс свого існування і своє призначення у світі.

Людське життя суперечливе у своїй сутності. Кожна людська істота так чи інакше самовизначається і самоcтверджується в просторі й часі, відміряному їй на життя, знаходить себе на перетині біологічного й соціального, фізичного й психічного, індивідуального й універсального, внутрішнього й зовнішнього, суб'єктивного та об'єктивного, матеріального й духовного вимірів існування.

Психологія взагалі має давню історію, але як самостійна наукова дисципліна є досить молодою. її вік налічує лише близько ста років. За цей короткий історичний період вона утвердилась як відносно автономна галузь наукового знання, що вирізняється тільки їй властивими теорією, методологією, методами дослідження.

Значення психології серед інших наук постійно зростає. Водночас і світ у своєму динамічному русі стає дедалі складнішим і загадковішим. Виникають нові проблеми людського існування, що вимагають нових наукових підходів, теорій, концепцій, нової методології і нових методів дослідження психічних явищ. Проте це не означає, що все надбане раніше психологією як наукою має бути відкинуте як застаріле і непотрібне. Адже існують одвічні проблеми людського буття, глобальні питання, відповідь на які сучасна наука не може дати без урахування попереднього досвіду.

Вітчизняна психологічна наука має свою історію, свої традиції, які формувалися не осторонь світової психології. Отже, важливим критерієм її сучасності й розвиненості є відповідність світовим досягненням, бачення свого місця серед тих психологічних напрямів, які визначають світовий рівень наукових досліджень у цій галузі.

Створюючи підручник "Основи психології", авторський колектив виходив з необхідності переосмислити фундаментальні положення, на яких грунтується сучасна наука, винайти такі пояснювальні моделі, які дали б змогу адекватно інтерпретувати життєвий світ сучасної людини в усій його складності й суперечливості.

Отже, підручник, що пропонується, не розрахований для "зазубрювання" визначень. Його головне завдання — пробудити у молодої людини прагнення до напруженої духовної праці, бажання зануритися в глибини людського буття, зробити власний внутрішній світ предметом зацікавленої рефлексії, самопізнання і самотворення.

Автори намагалися поєднати філософсько-психологічний, власне психологічний та культурологічний підходи до наукового пояснення сутності психологічних проблем людського життя, розширити простір існуючих психологічних категорій і понять, розкрити психічне у його своєрідності, багаторівневості, цілісності, автономності й водночас відкритості буттю.

У першій частині підручника висвітлюються принципові, загальнонаукові теоретико-методологічні положення, які характеризують психологію як самостійну галузь наукового знання. Як відомо, предмет і метод визначають специфіку будь-якої науки, а також окреслюють змістові та формальні межі, перспективи розвитку конкретного наукового знання. Історія психологічної думки та сучасний її стан демонструють "життєздатність" і перспективність психології як частки загальнолюдської культури та змістової складової суспільного життя в конкретний історичний проміжок часу — сьогодення.

Друга частина підручника розкриває можливий осередок у побудові системи психологічних знань та основний принцип — вчинковий — у тлумаченні змісту психічного. Цей принцип дає змогу поєднати у розкритті змісту психічного не тільки власне загальнопсихологічні, а й вікові, екзистенціальні та інші характеристики тих чи інших психологічних феноменів. Використана пояснювальна модель не пропагується як єдино можлива, вона подається як варіант, що не виключає побудову інших — споріднених чи принципово відмінних, але спрямованих до більш глибокого і детального висвітлення змісту психологічних феноменів.

Третя частина підручника — це спроба авторського колективу подати своєрідну модель психології вчинку, яка об'єднує досвід теоретизації та методичного вивчення психологічних явищ світу, набутий у різних напрямах філософської та психологічної науки: феноменології, екзистенціалізмі, онтологічно орієнтованій психології та філософії тощо. Тут подається своєрідний науково-психологічний метод, що поєднує засоби теоретичного та емпіричного дослідження вчинкових характеристик індивідуального буття людини. Можливо, цей метод стане у пригоді тим молодим науковцям, які відчувають спорідненість до представленого способу теоретичного міркування та практичного діяння в психології, готові себе випробувати й ствердити у науковому вчинку.

Авторський колектив висловлює подяку тим, хто брав участь у підготовці підручника, підтримував його ідею та сприяв її втіленню. Сподіваємося, що ця книга стане у пригоді всім, хто прагне пізнати психологічні явища світу, теоретично і практично осягнути цей надзвичайно цікавий світ.

Авторський колектив з вдячністю чекатиме відгуків шановних читачів і пропозицій щодо вдосконалення підручника "Основи психології".