Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. У чому виявляються здібності особистості?

2. Якими є головні компоненти здібностей?

3. Як пов'язані між собою здібності та задатки?

4. Які психічні властивості людини сприяють розвиткові здібностей?

5. У чому виявляються якісні відмінності у здібностях людей?

6. Що є показником добрих здібностей?

7. Що зумовлює розвиток здібностей особистості?

8. Що є вирішальною умовою розвитку здібностей?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з твердженням, що швидкість виконання діяльності є показником добрих здібностей?

2. Чи згодні ви з твердженням, що показником добрих здібностей є темп опанування новою діяльністю?

3. Чи можна стверджувати, що добрі задатки завжди визначають високий рівень розвитку здібностей?

4. Чи вважаєте ви задатки обов'язковою передумовою розвитку здібностей?

5. Чи можна стверджувати, що відмінності здібностей людей мають переважно кількісний характер?

6. Чи поділяєте ви думку, що вирішальною умовою розвитку здібностей є діяльність?

7. Чи є здібності спадковими?

8. Чи вважаєте ви, що є певні властивості людини, без яких неможливий високий розвиток спеціальних здібностей?

Завдання та проблемні ситуації

1. Доведіть, що здібності як властивість особистості є продуктом суспільного розвитку.

2. Чому не можна розглядати високий рівень розвитку знань, умінь і навичок особистості як найважливіший показник її здібностей?

3. Які психічні якості особистості є обов'язковою умовою успішного розвитку здібностей? Розкрийте та обґрунтуйте їх.

4. Чи можна фактичний успіх у певній діяльності розглядати як вияв здібностей до неї? Чому?

5. Доведіть неправомірність твердження про вроджену природу здібностей.

6. Чим можна пояснити помилки при оцінці здібностей до певної діяльності на ранніх етапах розвитку особистості, як, наприклад, у Ейнштейна та Клеро - до математики, у Сурикова - до живопису?

7. Життя має багато прецедентів, коли люди, що мали добрі задатки до розвитку певних здібностей, не реалізували їх. Які причини найчастіше перешкоджають їх розвитку?

8. Що дає можливість людині нижчого рівня здібностей до певної діяльності виконувати ЇЇ краще, ніж людині більш здібній? Які психічні якості особистості роблять це можливим?

9. Чи можливий високий рівень розвитку спеціальних здібностей в інтелектуальній сфері на фоні низького рівня розвитку загальних здібностей? Який зв'язок існує між спеціальними та загальними здібностями?

Література

1. Айзенк Г. Проверьте свои способности. -М.: Мир, 1972.

2. Боген Г. И. Уровни и компоненты речевой способности человека: Учеб. пособие. - Калинин, 1975.

3. Венгер Л. А. Педагогика способностей. - М., 1973.

4. Голубева 3. А. Комплексное исследование способностей // Вопр.психологии. - 1986. - № 5.

5. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

6. Лейтес Н. С. Умственные способности и возраст. - М.: Педагогика, 1971.

7. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

8. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К. : Форум, 2002

9. Матюшкин А. М. Одаренные и талантливые дети // Вопр. психологии. - 1988. - № 4.

10. Мерлин В. С. Структура личности. Характер, способности, самосознание: Учеб пособ. к спецкурсу. - Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1990.

11. Нсбылицын В. Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. - М.: Наука, 1976.

12. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

13. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

14. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

15. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

16. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

17. Чудновский В. 3. Воспитание способностей и формирование личности. - М., 1986.

18. Якиманская М. С. Развивающее обучение. - М., 1979.