Libfree.com » Історія » Політична історія України - Танцюра В.І. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 6912
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:47
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:47

Політична історія України - Танцюра В.І. Бібліотека українських підручників

Категория: Історія

Політична історія України - Танцюра В.І.

Це одне з перших навчальних видань, що охоплює політичну історію України від її початків до сьогодення. У ньому простежено розвиток ідеї української державності, непоодинокі спроби утвердити її на різних етапах вітчизняної історії до проголошення України незалежною державою.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне пізнати особливості політичного розвитку України.



ЗМІСТ


1. Політична історія як наука
1.1. Особливості еволюції політичної історії
1.2. Політична історія у просторі соціально-гуманітарних наук
1.3. Політична історія України
Запитання. Завдання
2. Політичні аспекти утворення Київської Русі — середньовічної Української держави (IX—X ст.)
2.1. Слов'янські протодержавні утворення на українських землях
2.2. Теорії походження Київської держави
Давні літописи про походження Київської Русі
Норманська та антинорманська теорії
Хозарська гіпотеза
2.3. Основні етапи розвитку державності в Київській Русі
Об'єднання земель і племен східних слов'ян
Спроби політичної реставрації держави
2.4. Політичні наслідки феодального дроблення Русі (друга половина XI — початок XII ст.)
2.5. Етнічні процеси в Київській Русі. Питання про давньоруську народність
2.6. Політичний устрій Київської Русі
Система політичної влади
Місцева влада
Міжнародні відносини Київської держави
Запитання. Завдання
3. Політичні наслідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика (XII — перша половина XIV ст.)
3.1. Роздрібнення Київської Русі. Політичне життя у Подніпров'ї
3.2. Галицько-Волинське князівство — нова європейська держава
3.3. Особливості внутрішньої боротьби в першій половині XIII ст.
Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави
3.4. Припинення Існування Галицько-Волинської держави
Запитання. Завдання
4. Українські землі під владою іноземних держав (друга половина XIV — перша половина XVII ст.)
4.1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Перехід українських земель під владу Литви
4.2. Україна у складі Речі Посполитої
Політичні причини та наслідки Люблінської унії
4.3. Політичне життя в Україні за часів Речі Посполитої
Українська політична, релігійна думка наприкінці XVI — на початку XVII ст.
Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського суспільства
Сеймова боротьба — перший досвід українського парламентаризму
Еволюція українського козацтва
Запитання. Завдання
5. Українська національна революція і становлення української державності
5.1. Соціально-політичні передумови української національної революції
5.2. Політична культура козацтва та його лідерів
Козацтво — провідна сила національно-визвольної боротьби українського народу
5.3. Державницькі процеси в Гетьманщині
5.4. Політичні тенденції в українському суспільстві
Союз Гетьманату з Московською державою
Непорозуміння між Українською державою та Москвою
Криза козацької автономії
5.5. Розпад Гетьманщини
Запитання. Завдання
6. Ліквідація української державності наприкінці XVII — у XVIII ст.
6.1. Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини
6.2. Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана Івана Мазепи
Політичні причини та наслідки поразки І. Мазепи
6.3. Гетьман в екзилі. П. Орлик і його Конституція
6.4. Продовження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії
6.5. Ліквідація царизмом автономії України
Запитання. Завдання
7. Українське національне відродження XIX ст.
7.1. Політичні й економічні наслідки остаточної втрати Української автономії
7.2. Політизація національного руху в Україні
Зародження перших політичних організацій
7.3. Національне відродження в західноукраїнських землях. "Руська трійця"
Вплив європейських революцій 1848—1849 pp. на політичне життя українських земель
7.4. Національно-визвольний рух у другій половині XIX ст.
Скасування кріпацтва та реформи в Україні
Вплив на українське відродження громадівського руху
Народницький рух у 60—80-ті роки
Посилення національного руху в західноукраїнських землях
Започаткування руху за політичну незалежність України
Запитання. Завдання
8. Нові тенденції в соціально-політичному житті України на початку XX ст.
8.1. Соціально-економічні та політичні чинники національно-визвольного руху
Новий етап структурування українського суспільства
Політична культура доби. Національна символіка
Революція 1905—1907 pp. Загальноросійські політичні партії в Україні
8.2. Виникнення українських політичних партій. Розвиток української політичної думки
Соціалістична течія в українському русі
Національно-революційна течія
Українські ліберали: програма, тактика
8.3. Українські фракції в парламентах Росії та Австрії
Умови парламентської діяльності українців
Українські фракції та українське питання в Державних думах Російської імперії
Українські фракції в австрійському парламенті та Галицькому сеймі
Запитання. Завдання
9. Національно-демократична революція в Україні. Боротьба за державність (1917-1920)
9.1. Створення Української Центральної Ради та її політична діяльність
Військове будівництво та його роль в національно-державному відродженні України
Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 — взимку 1918 pp.
Причини поразки Української Центральної Ради
9.2. Українська держава гетьмана П. Скоропадського
Політична платформа П. Скоропадського
Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду
9.3. Політика Директорії та її наслідки
Директорія УНР у пошуках шляху між націоналізмом і соціалізмом
Зміна державницької концепції
Занепад Української державності
9.4. Більшовицька влада в Україні
Тягар "воєнного комунізму"
Радянська влада як форма більшовицької диктатури
9.5. Національно-визвольний рух на землях Західної України
Творення державності в Галичині
Криза державності. Соціально-політичні наслідки ліквідації ЗУНР
Запитання. Завдання
10. Політичні режими на українських землях у 20—30-ті роки XX ст.
10.1. Формування та утвердження і радянського ладу в Україні
Міжнародне і внутрішнє становище України на початку 20-х років
Перша спроба використання голоду з політичною метою
Перехід до нової економічної політики
Кризи непу та їх політичні наслідки
Утвердження радянського устрою в Україні в процесі утворення СРСР
Політика коренізації
10.2. Політична система України в 20-ті роки. Становлення тоталітарного режиму
Комуністична партія в політичній системі
Ідейно-політична боротьба в 20-ті роки
Створення партійно-державної кадрової номенклатури
Підвищення ролі репресивних органів у політичному житті країни
Громадсько-політичні організації в тоталітарній системі 20-х років
Націонал-комунізм
10.3. Створення командно-адміністративної системи в економіці. Посилення тоталітарного режиму
Політика індустріалізації та її наслідки
Аграрна політика тоталітарного режиму. Голодомор 1932—1933 pp.
Компартія — ядро та знаряддя тоталітарного режиму
Ради в тоталітарній системі 30-х років
Посилення компартійного контролю над громадськими організаціями
Посилення ролі репресивних органів у політичному житті
Впровадження паспортної системи як засобу обмеження прав людини
Політична та ідеологічна цензура
Преса як знаряддя тоталітарної системи
Політичні процеси й репресії наприкінці 20-х — у 30-ті роки
Конституція УРСР1937 р. як ширма тоталітаризму
Творення авторитарного, ідеократичного лідера в особі Сталіна
Політика у сфері культури в 30-ті роки
Насильне утвердження нової політичної культури в українському суспільстві
Основні риси радянського тоталітарного режиму в 30-ті роки
10.4. Західноукраїнські землі між двома світовими війнами
Запитання. Завдання
11. Політичне становище України напередодні та в роки Другої світової війни (1939—1945)
11.1. Українське питання в європейській політиці напередодні та на початку Другої світової війни
Україна в планах нацистського керівництва
Укладення пакту про ненапад та інших документів між СРСР і Німеччиною
Початок Другої світової війни
11.2. Україна в перші роки Другої світової війни
Західні землі України під німецькою та угорською окупацією
Возз'єднання Західної України з Українською РСР
11.3. Політичні процеси в Україні в період німецької окупації
Напад фашистської Німеччини на СРСР. Утворення антигітлерівської коаліції
Окупаційний режим в Україні. ОУН і нацистське керівництво
Діяльність підпілля і партизанський рух. Створення УПА
11.4. Звільнення України від окупації. Закінчення Другої світової війни та її політичні наслідки для України
Звільнення України та завершення бойових дій у Європі
Початок відбудови народного господарства України та протистояння ОУН—УПА радянському режиму
Політичні наслідки Другої світової війни
Запитання. Завдання
12. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945—1991)
12.1. Посилення сталінського диктату в Україні в повоєнні роки
Зміна геополітичного становища України
Наступ реакційних сил на спроби лібералізації політичного режиму в повоєнні роки
12.2. Політична ситуація в Західній Україні
Утвердження радянського тоталітаризму в західноукраїнських землях
Підпільно-партизанська боротьба ОУН—УПА з тоталітарним режимом
12.3. Політична ситуація в Україні за лібералізації тоталітарного режиму в середині 50-х — середині 60-х років
Україна після смерті Сталіна. Критика культу особи
Шістдесятники, самвидав, дисидентський рух як вияв політичної опозиції комуністичному режимові в Україні
Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 р. та їх політичні наслідки для України
12.4. Реванш командно-адміністративної системи. Наростання кризи в Україні
Посилення реакції в духовному житті
Нові тенденції в діяльності українського опозиційного руху
12.5. Україна на шляху до свободи і незалежності (1985—1991)
Наростання кризових явищ в політичному житті України
Радикальна активізація суспільно-політичних рухів в Україні
Запитання. Завдання
13. Розбудова Української незалежної держави (1991—2001)
13.1. Національне пробудження українського народу
Проголошення незалежності України
Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.
13.2. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки
Вибори першого Президента України
Політичне становище в незалежній Україні
Конституційний процес та особливості Конституції України 1996 р.
Вибори до Верховної Ради 1998 р.
Вибори Президента України 1999 р.
Політична ситуація в Україні в 2000 — першій половині 2001 р.
Запитання. Завдання
14. Політична система України на рубежі XX—XXI ст.
14.1. Особливості політичної s системи на рубежі XX—XXI ст.
14.2 Політичні партії в Україні
Праві націонал-радикальні партії.
Правоцентристські націонал-демократичні партії.
Центристські (ліберально-демократичні) партії.
Соціал-демократичні партії.
Ліві (соціалістичні та комуністичні) партії.
Параметри життєдіяльності політичних партій
Запитання. Завдання
Література
Короткий термінологічний словник
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.