Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. Чим зумовлена активність біологічних індивідів?

2. Що характеризує поведінку тварин як специфічну форму активності?

3. Що характеризує діяльність як специфічну форму людської активності?

4. У чому полягає докорінна відмінність між поведінкою тварин і діяльністю людини?

5. Якими є головні компоненти діяльності?

6. Як забезпечується контроль за процесом виконання діяльності?

7. У чому полягає механізм зворотної аферентації при виконанні дії?

8. У чому полягає суть процесу екстеріоризації дії?

9. У чому полягає суть процесу інтеріоризації дії?

10. Якою є послідовність етапів формування навички?

11. Що є показником досконалості навички?

12. Якими є характерні ознаки гри як різновиду діяльності?

13. Якими є характерні ознаки навчання як різновиду діяльності?

14. Якими є характерні ознаки праці як різновиду діяльності?

15. Що за своєю сутністю означає для людини процес оволодіння діяльністю?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи можна стверджувати, що різні види діяльності - це продукти суспільного буття людей?

2. Чи можлива діяльність без чіткого уявлення про її мету?

3. Чи завжди людська діяльність опосередковується суспільним досвідом?

4. Чи відповідає наведена послідовність компонентів діяльності реальній логіці її розгортання: актуалізація потреби, усвідомлення мети, формування програми дій, визначення Способу дій, реальне виконання дій, коригування дій, результат?

5. Чи правильно вказана послідовність формування навички: демонстрація дії та пояснення ЇЇ елементів, спроби виконання дії, багаторазове повторення дії - вправляння, коригування дії, автоматизація дії?

6. Чи можна стверджувати, що фізіологічний механізм явищ перенесення та інтерференції пов'язаний із стереотипізацією в діяльності?

7. Чи завжди соціальний досвід є необхідною умовою виконання діяльності?

8. Чи можна стверджувати, що принципова відмінність між різними видами діяльності полягає в характері її результатів?

Завдання та проблемні ситуації

1. У наведених нижче прикладах визначте, що належить до руху, а що - до дії:

а) щоб зупинити машину, водій збавляє газ, відключає зчеплення і натискає на гальма;

б) щоб зменшити швидкість, водій так само зменшує газ і натискає на педаль зчеплення.

2. В яких прикладах ідеться про вміння, навички, звички:

а) недосвідчений кранівник послідовно переміщує вантаж, працюючи по черзі кожним важелем. Вантаж рухається ніби стрибками і

по ламаній лінії, зупиняючись і змінюючи напрямок руху;

б) людина, що опанувала грамоту, швидко, не втрачаючи часу на визначення типу речення, безпомилково ставить розділові знаки;

в) переходячи дорогу із світлофором, людина кидає погляд на нього навіть тоді, коли рух транспорту відсутній.

3. Який зв'язок психіки та діяльності виявляється в описаній нижче ситуації?

Вивчення людей похилого віку та довгожителів показує, що активний зв'язок з навколишнім життям, посильна праця сприяють збереженню життєвого тонусу особистості в процесі багатьох років. Якщо людина з тих чи інших причин припиняє професійну і громадську діяльність, звільняється від будь-яких обов'язків і виконання пов'язаних із цим функцій, то це призводить до занепаду сил, прискорює старіння і спричинює глибинні зміни в структурі особистості.

4. Які об'єктивні та суб'єктивні чинники сприяють продуктивності формування навичок?

5. У чому виявляються і чим характеризуються втома та перевтома? Як їм можна запобігти або зменшити їх?

Література

1. Белоус В. В. Темперамент и деятельность: Учеб. пособие. - Пятигорск, 1990.

2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

3. Брушлинский А. В. Деятельность, действие и психическое как процесс // Вопр. психологии. - 1984. - № 5.

4. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - М., 1967.

5. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986.

6. Давыдов В. В., Маркова А. К. Концепция учебной деятельности школьников // Вопр. психологии. - 1981. - № 6.

7. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. - М.: Наука, 1980.

8. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності. - К.: Ельга Ніка-центр, 2003.

9. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977.

10. Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности.-М.: Наука, 1980.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

12. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

13. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью. - К.: Вищ. школа, 1997.

14. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983.

15. Москвичов С. Г. Мотивация, деятельность и управление. -Киев-Сан-Франциско, 2003.

16. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

17. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

18. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

19. Подольский А. И. Формирование умственной деятельности в практике профессионального обучения // Вопр. психологии. - 1985. -

20. №5.

21. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

22. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М.: Педагогика, 1989.

23. Толочек В. А. Индивидуальный стиль деятельности - устойчивость и изменчивость // Вопр. психологии. - 1987. - № 4.

24. Швалб Ю. М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос, 1997.