Слабка воля, причини цього і шляхи подолання, Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Слабка воля, причини цього і шляхи подолання

Відсутність волі так чи інакше виявляють різноманітні фізичні та розумові дії. Характерними її ознаками є зниження рівня загальної активності, психічна млявість, вагання в тих випадках, коли необхідно діяти.

Люди, воля яких слабка, здебільшого не закінчують розпочатої справи, нездатні долати навіть незначні труднощі, відкладають справу надалі. Вони легко відволікаються від важливої діяльності, беруться за дрібні, непотрібні завдання. Вони не мають постійних зацікавлень, цілеспрямованих інтересів, самостійності і критичного ставлення до себе та оточення.

Ці люди не мають власної думки, легко підпадають під вплив інших, легко піддаються навіюванню та самонавіюванню, внаслідок чого не впевнені у своїх діях. Вони здебільшого не виявляють ініціативи, хоча і певною мірою компетентні. Вони не здатні стримувати свої бажання, долати власні емоційні стани - гнів, страх, афекти.

В екстремальних обставинах вони розгублюються, стають безпорадними. Вони мрійники, і хоча часом подають цікаві пропозиції, проте не реалізують їх.

Слабка воля - це ознака конформності особистості, яка схильна уникати самостійних рішень, пасивно сприймає погляди інших, пристосовується до певних стандартів поведінки.

Випадки хворобливо слабкої волі мають назву "абулія".

Ослаблення волі зумовлюється багатьма причинами. У деяких випадках його спричиняють органічні або функціональні порушення діяльності кори великих півкуль головного мозку, особливо лобових його ділянок, що виявляється в дисоціації, роз'єднаності образів дії та рухів, пасивності ідей, уявлень.

Причиною цього є різні хвороби і особливо вживання алкоголю, наркотиків, які є причиною пасивності розумової діяльності, порушення гальмівної функції кори великих півкуль головного мозку, внаслідок чого активізуються підкоркові процеси, зокрема емоції.

Але слабкість волі типу класичної "обломовщини", "маніловщини" зумовлена здебільшого вихованням. Обмеженість рухів і діяльності дітей, прагнення в усьому їм допомагати виховують їх пасивними. Надмірне опікування приводить дитину до того, що пасивність стає її звичкою, яку важко здолати в старшому віці.

Формування у дітей працьовитості, залучення до праці, спонукання закінчувати розпочату справу є найважливішими засобами подолання слабкої волі. Фізичне виховання, спорт, різноманітні види змагання значною мірою сприяють розвиткові активності, самовладання, сильної волі.

Формалізована структура змісту теми

Функція волі: свідома регуляція психічної активності особистості.

Механізм волі: зумовленість свідомою метою регулювати рухи, дії, вчинки і діяльність.

Функція волі

Запитання для самостійної роботи

1. У чому виявляються головні функції волі?

2. У чому полягає істотна відмінність між довільною та мимовільною дією?

3. Що таке вольове зусилля та якими чинниками воно зумовлюється?

4. Що таке сила волі і чим вона зумовлюється?

5. Якими є головні етапи розвитку складної вольової дії?

6. Чим у психологічному значенні відрізняються поняття "бажання" та "воління"?

7. Які причини можуть викликати боротьбу мотивів?

8. Що може впливати на прийняття людиною рішення?

9. Які чинники, на вашу думку, справляють найбільший вплив на розвиток волі людини?

10. У чому полягає слабкість волі і які її причини?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є будь-яка свідома дія вольовою?

2. Чи завжди довільна дія потребує вольового зусилля?

3. Чи завжди дія-затримка може бути характеристикою сильної волі?

4. Чи є закономірний зв'язок між високою свідомістю особистості та силою її волі?

5. Чи завжди реальна ситуація діяльності вимагає наявності всіх етапів складної вольової дії?

6. Чи можна стверджувати, що боротьба мотивів як етап вольової дії зумовлена впливом як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників?

7. Чи можна стверджувати, що праця людини була головним джерелом формування її волі?

8. Чи є впертість ознакою сильної волі?

Завдання та проблемні ситуації

1. У житті трапляється так, що в людини, яка прийняла рішення, виникають сумніви в його правильності, і вона не виконує його. Чим пояснити виникнення таких протиріч? Про які особливості волі особистості це свідчить?

2. Добре відомо, що коли людині, котра навчається їздити на велосипеді, сказати, що зараз вона впаде, то вона й справді падає. Які механізми волі спрацьовують у цьому випадку?

3. Іноді дорослі, спілкуючись з дітьми, вживають такі висловлювання: "У тебе, як завжди, в голові тільки дурниці", "Я нічого доброго від тебе і не чекав". Чи завжди такі зауваження можуть дати позитивний ефект? На формування яких якостей дитини це впливає?

4. В яких випадках оцінювання вчинків людини може стимулювати її волю?

5. Які прийоми роботи над собою можуть сприяти формуванню вольових якостей?

Література

1. Высоцкий А. И. Волевая активность школьников и методы ее изучения: Учеб. пособие. - Челябинск, 1979.

2. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

3. Ковалев А. Г. Личность воспитывает себя. - М.: Знание, 1983.

4. Котирло В. К. Развитие волевого поведения дошкольников. -К.: Рад. школа, 1971.

5. Ладанов И. Д. Управление стрессом. - М., 1989.

6. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

7. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

8. Немов Р. С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

9. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

10. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

11. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

12. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

13. Селиванов В. П. Воля и ее воспитание. - М.: Знание, 1976.

14. Прохоров А. О. Саморегуляция психических состояний в учебной и педагогической деятельности // Вопр. психологии. - 1991. - №4.

15. Экспериментальные исследования волевой активности. -Рязань, 1986.