Libfree.com » Право » Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 12183
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:58
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:58

Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д. Бібліотека українських підручників

Категория: Право

Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д.

В запропонованому навчальному посібнику висвітлюються деякі питання юридичної діяльності, розкривається її поняття, система, зміст, форма, а також сфера здійснення. Автори також привертають увагу проблемам морального регулювання, формують вимоги, що ставляться до діяльності професійних юристів.

Рекомендується для студентов юридичних факультетів, а також для науковців, практичних працівників — всіх, хто цікавиться питаннями професійної діяльності юристів.ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ І. Юридична деонтологія: історія та сучасність
1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань
1.Виникнення деонтології як науки.
2.Становлення та розвиток юридичної деонтології.
2. Поняття та загальна характеристика науки "юридична деонтологія"
3. Предмет наукового дослідження
4. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук
5. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань
6. Завдання науки "юридична деонтологія"
7. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна
8. Предмет та структура курсу юридичної деонтології
9. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною
10.Сучасні підходи до викладання курсу
Розділ II. Загальна характеристика юридичної діяльності
1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності
2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності
3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність
4. Зміст юридичної діяльності
5. Види юридичної діяльності
6. Правові дії та юридична діяльність
7.Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста
8. Система юридичної діяльності
9. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику
10. Тенденції розвитку юридичної ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ III. Загальна характеристика юридичної науковій діяльності
1. Поняття юридичної науки та її структура
2. Функції юридичної науки
3. Зміст та структура юридичної науки
1. Теорії (доктрини, концепції, вчення)
2. Наукові закони
3.Постулати та аксіоми
4.Наукові проблеми
5. Гіпотеза
6. Метод
7. Поняття та категорії, якими оперує правознавство,
8.Наукові факти.
4. Рівні розвинутості систем юридичних наукових знань
5. Об'єкт та предмет юриспруденції
6. Методологія юриспруденції
1. Зміст методології юриспруденції.
2. Структура методологи юриспруденції.
3. Процедура конкретного наукового правового дослідження.
7. Поняття та зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової парадигми
1.Світогляд.
2. Тип (стиль) домінуючого наукового мислення.
3. Парадигми.
8. Методологічні підходи юриспруденції
1. Історичний підхід
2. Логічний підхід.
3. Герменевтичний підхід
4. Порівняльний підхід
5. Ціннісний (аксіологічний) підхід
6. Системний підхід.
7. Синергетичний підхід.
8. Поведінковий (біхевіористський) підхід
9. Гуманістичний підхід
10. Кібернетичний підхід.
11. Інституціональний підхід
12. Структурний підхід
13. Функціональний підхід
14. Комплексний підхід.
14. Системно-функціональний підхід
15. Функціонально-структурний підхід
9. Методи юриспруденції: види та зміст
1. Загальні методи
2. Загальнонаукові методи
3. Конкретно-наукові методи юриспруденції.
4. Спеціально-наукові методи юридичних наукових дисциплін.
10. Юриспруденція як система юридичних наук
11. Загальна характеристика видів юридичних наукових дисциплін
1. Юридичні науки
2. Галузеві, або нормативні юридичні наукові дисципліни.
3. Спеціальні, або прикладні юридичні наукові дисципліни.
4.Перспективи розвитку юриспруденції.
Розділ IV. Юридична навчальна діяльність
1. Система юридичної освіти в Україні
1. Основні засади освіти в Україні.
2. Основні характеристики системи і структури юридичної освіти.
2. Основні шляхи удосконалення вищої юридичної освіти в Україні
3. Особливості правової освіти в Україні
4. Державні стандарти юридичної освіти
5. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з вищою освітою за спеціальністю "Правознавство"
6. Освітньо-професійні програми підготовки фахівця
1. Нормативний зміст освітньо-професійної програми
7. Суб'єкти освітньої діяльності
1. Види вищих закладів юридичної освіти.
2. Рівні акредитації вищих закладів юридичної освіти.
3. Порядок створення, реорганізації, ліквідації, ліцензування, атестації та акредитації вищого закладу юридичної освіти
4. Завдання, права та обов'язки вищого закладу юридичної освіти
5. Структура вищого закладу юридичної освіти.
6. Управління вищим закладом юридичної освіти.
7. Студентське самоврядування.
8. Наукова діяльність.
9. Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність.
10. Фінансування діяльності вищих закладів юридичної освіти
8. Учасники навчально-виховного процесу вищих закладів юридичної освіти
1. Права студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів.
2. Обов'язками студентів, курсантів, слухачів, стажистів, магістрів, аспірантів, докторантів є:
3. Права та обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Розділ V. Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти
1. Навчальний процес: поняття та основні елементи
2. Форми навчання
1. Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки та їх характеристика.
2. Види самостійної роботи студента.
3. Практична підготовка студентів.
4. Контрольні заходи.
5. Навчальний час студента.
6. Форми навчання.
7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.
3. Переведення, відрахування, поновлення та працевлаштування студентів
1.Переведення студентів.
2. Відрахування студентів.
3.Поновлення до складу студентів.
4.Працевлаштування випускників.
4. Курсові, кваліфікаційні, дипломні та міністерські роботи
1. Організація і контроль за процесом підготовки та захисту письмових робіт.
2. Вибір проблеми дослідження, наукового керівника теми, затвердження останніх та конкретизація завдання на проведення дослідження.
3. Обґрунтування теми, вибір об'єкта, предмета та визначення мети дослідження.
4. Висунення гіпотез та відпрацювання теоретичних засад дослідження.
5. Розробка програми і методики дослідження, його проведення.
6. Опрацювання нормативних, наукових, навчально-методичних та інших літературних джерел.
7. Підготовка до написання та написання роботи.
8. Основні вимоги до структури та тексту письмової роботи.
9. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.
10. Рецензування, підготовка та проведення захисту письмової роботи.
Розділ VI Юридична практична діяльність
1. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності
2. Юридична практична діяльність і право
1. Основні підходи до праворозуміння.
2. Позитивістський (нормативний) підхід
3. Соціологічне праворозуміння.
4. Право і суспільство.
5. Право і економічні та інші матеріальні суспільні відносини.
6. Право і демократія.
7. Висновки.
3. Юридична практична діяльність і правова практика
4. Основні ознаки юридичної практичної діяльності
1. Професіоналізм юридичної практичної діяльності.
2. Незалежність юридичної практичної діяльності.
3. Компетентність юридичної практичної діяльності.
4. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів.
5. Конфліктність юридичної практичної діяльності.
6. Інформативність юридичної практичної діяльності.
7. Гласність юридичної практичної діяльності.
8. Конфіденційність юридичної практичної діяльності (або професійна таємниця).
9. Чесність, порядність та щирість у веденні юридичної справи.
5. Принципи, завдання та функції юридичної практичної діяльності
1. Принципи юридичної практичної діяльності.
2. Завдання та функції юридичної практичної діяльності.
6. Обов'язки та права суб'єктів юридичної практичної діяльності
7. Основні вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності
1. Набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій.
2. Набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності.
3. Набуття професійних повноважень.
4. Припинення здійснення професійних повноважень.
8. Професійна (дисциплінарна) відповідальність юристів
9. Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юридичної практичної діяльності
1. Процедури
2. Умови здійснення юридичної практичної діяльності.
3. Прийоми та засоби юридичної практичної діяльності.
10. Координація і взаємодія у юридичній практичній діяльності
11. Гарантії юридичної практичної діяльності
12. Оплата праці юристів, їх правовий та соціальний захист
13. Основні дії юридичної практичної діяльності
1.Ведення юридичної справи.
2. Тлумачення правових текстів.
3. Консультування з правових питань.
4. Представництво юристом інтересів суб'єкта права.
14. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності
Розділ VII. Моральна культура юриста
1. Поняття моральної культури
2. Етична культура юристів
3. Причини професійної деформації співробітників правоохоронних органів
4. Фактори формування професійної свідомості та культури юриста
Розділ VIII. Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності
1. Суддівська діяльність
2. Прокурорська діяльність.
3. Слідча діяльність.
4. Адвокатська діяльність
5. Нотаріальна діяльність
6. Юридична консультативна діяльність
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.