Libfree.com » Економіка » Економіка підприємства - Гетьман О.О. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 9844
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:46
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:46

Економіка підприємства - Гетьман О.О. Бібліотека українських підручників

Категория: Економіка

Економіка підприємства - Гетьман О.О.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв'язків із суб'єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчизняних підприємств.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1. Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності
1.2. Нормативно-правові основи функціонування підприємств
Особливості створення підприємства
Особливості державної реєстрації підприємства
Особливості ліквідації та реорганізації підприємств
Загальний порядок ліквідації підприємства
1.3. Види підприємств, їх характеристика
1.4. Об'єднання підприємств
1.5. Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Зміст і поняття підприємницької діяльності
2.2. Історія розвитку підприємницької діяльності
2.3. Форми здійснення підприємницької діяльності
2.4. Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів і підприємництва
2.5. Формування ефективного підприємницького середовища
2.6. Поняття і зміст інтрапренерства
2.7. Культура підприємницької діяльності
2.8. Державна підтримка підприємницької діяльності
2.9. Договірна діяльність у сфері підприємництва
РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
3.1. Сутність процесу управління підприємством
3.2. Функції управління, їх характеристика
3.3. Методи і моделі управління підприємством
Теорії "X" і "У" Д. МакГрегора
Модель Р. Лайкерта
Управлінська схема Блейка і Моутона
Трьохосьова таблиця Реддіна
3.4. Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика
Лінійний тип організаційної структури управління підприємством
Функціональний тип організаційної структури управління підприємством
Лінійно-функціональний тип організаційної структури управління підприємством
Дивізіональна організаційна структура управління підприємством
Регіональний тип організаційної структури управління підприємством
Матричний тип організаційної структури управління
Конгломератний тип організаційної структури управління
3.5. Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом
3.6. Виробнича структура підприємства, її характеристика
3.7. Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства
РОЗДІЛ 4. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Поняття персоналу, його класифікація
4.2. Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою
4.3. Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві
4.4. Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві
4.5. Показники руху персоналу на підприємстві
4.6. Кадрова політика підприємства
4.7. Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві
РОЗДІЛ 5. ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
5.1. Поняття мотивації праці, її зміст і види
5.2. Методи підвищення вмотивованості праці
5.3. Теорії мотивації
Змістовні теорії мотивації (поведінковий підхід)
Процесуальні теорії мотивації
5.4. Соціально-економічна сутність заробітної плати
5.5. Особливості організації оплати праці на підприємстві
5.6. Тарифна система оплати праці
5.7. Форми і системи оплати праці на підприємстві
Відрядна форма оплати праці
Пряма відрядна система оплати праці
Відрядно-преміальна система оплати праці
Відрядно-прогресивна система оплати праці
Непряма відрядна система оплата праці
Акордна система оплати праці
Проста погодинна система оплати праці
Погодинно-преміальна система оплати праці
Погодинно-прогресивна система оплати праці
Контрактна система оплати праці
5.8. Особливості оплати праці бригадної роботи
5.9. Особливості преміювання працівників
5.10. Продуктивінсть праці: поняття і види
5.11. Методи обчис лення продуктивно сті праці, їх перева ги та недопіки, сфера застосування
5.12. Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки
РОЗДІЛ 6. КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Сутність капіталу, його класифікація
6.2. Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура
6.3. Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів
6.4. Переоцінка основних виробничих фондів
6.5. Поняття амортизації, методи на-рахування амортизації об'єкта основних засобів
6.6. Поняття зносу, методи його розрахунку
6.7. Показники ефективності використання основних фондів
6.8. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства
РОЗДІЛ 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ
7.1. Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика
7.2. Понятття нематеріальних активів та особливості їх обліку
7.3. Оцінка нематеріальних активів підприємства
7.4. Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства
7.5. Амортизація нематеріальних активів
7.6. Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів
РОЗДІЛ 8. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування
8.2. Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві
Методи оцінки окремих елементів оборотних коштів
8.3. Оцінна ефективності використання оборотних коштів підприємства
8.4. Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
РОЗДІЛ 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Поняття інвестиційних ресурсів, їх види класифікація
9.2. Джерела фінансування інвестицій
9.3. Інвестиційний цикл, його складові елементи
9.4. Поняття, види і стадії інвестиційних проектів
9.5. Особливості інвестиційного проектування на вітчизняних підприємствах
9.6. Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів
Прибутковість продажів
Норма прибутку на інвестиції
Строк окупності інвестицій
Точка беззбитковості
Точка платоспроможності
Чиста поточна вартість інвестицій (NPV)
Індекс прибутковості інвестицій (PI)
Дисконтований строк окупності інвестицій (DPBP)
Внутрішня ставна прибутковості інвестицій (IRR)
9.7. Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльно-сті підприємством
9.8. Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки
Метод коригування норми дисконту
Метод достовірних еквівалентів (коефіцієнтів вірогідності)
Аналіз чутливості
Метод сценаріїв
Аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів
Метод дерева рішень
Метод Монте-Карло (Імітаційне моделювання)
9.9. Особливості управління системою ризиків на підприємстві
9.10. Напрямки підвищення ефективності використання Інвестиційних ресурсів підприємством
РОЗДІЛ 10. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
10.1. Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування
10.2. Види і напрямки інноваційної діяльності
10.3. Інноваційні цикли і показники дифузії на підприємстві
10.4. Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки
10.5. Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику
10.6. Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві
10.7. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності
РОЗДІЛ 11. ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ
11.1. Поняття витрат, їх класифікація та роль
11.2. Поняття собівартості продукції
11.3. Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах
11.4. Методи каль куляцїї собівартості продукції на підприємстві
11.5. Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві
11.6. Показники оцінки витратності виробництва
11.7. Поняття цін, їх види та функції
11.8. Методи ціноутворення
11.9. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві
Встановлення цін на нові товари
Ціноутворення в межах товарної номенклатури
Встановлення цін за географічною ознакою
Встановлення цін зі знижками і заліками
РОЗДІЛ 12. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
12.1. Основні оложення теорії організації виробництва
12.2. Виробничий процес і принципи його організації
12.3. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика
12.4. Виробничий цикл і його структура
12.5. Методи розрахунку виробничого циклу
Шляхи скорочення виробничого циклу
12.6. Організація потокового виробництва
Ознаки потокового виробництва:
Транспортні засоби в потоковому виробництві
Основи розрахунку й організації потокових ліній
12.7. Організація автоматизованого виробництва
12.8. Гнучке інтегроване виробництво
РОЗДІЛ 13. РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
13.1. Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції
13.2. Поняття якості продукції та методи її оцінки
13.3. Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки
13.4. Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-госповарської діяльності
13.5. Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку
13.6. Поняття фінансової діагностики та оцінка фінансово' економічного стану підприємства
13.7. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств в ринковому середовищі
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.