Будова тіла людини, Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Будова тіла людини

Будова тіла - перше, з чого слід починати розгляд історії індивідуального становлення людської особистості і зумовленого нею ставлення до природи. Будова тіла людини зумовлена спадковістю.

Спадкова природа людини, що являє собою найвищий продукт розвитку життя на Землі, створює біологічні передумови розвитку людського організму з його психікою, властивими можливостями психічного розвитку. Спадковість розвитку тварин, навіть тих, що за своєю будовою посідають найближче до людини місце, не створює таких передумов.

Тому всі спроби шляхом виховання підняти мавпу (мартишку, шимпанзе) до вищого, ніж той, що вона посідає, рівня психічного розвитку, навчити її людської мови успіху не мали. У людській природі генетично закладено природні можливості високого психічного розвитку.

Кожен людський індивід, що народжується, дістає в спадок від попередніх людських поколінь не готові психічні властивості, що сформувались у людини впродовж її історичного розвитку, не готові знання, вміння, навички і звички, а тільки анатомо-фізіологічні передумови для їх виникнення, набування.

Такими передумовами є будова тіла людини, органічні її потреби, будова її мозку та органів.

Це також незвичайна пластичність психіки, здатність виробляти під впливом вимог життя нові способи діяння.

Те, з чим народжується дитина, успадковується ще в утробі матері. Як і всякий продукт розвитку, природжене має не лише спадкове походження, а й залежить від тих умов, в яких цей розвиток відбувається.

Не всі природжені якості людини є спадковими. Ряд природжених ознак і властивостей визначають уже умови утробного розвитку.

Це стосується певних індивідуальних особливостей психіки дитини, зокрема таких, як деякі аномалії її будови, недорозвинення мозку, дефекти органів чуття та інші, що трапляються в деяких дітей і позначаються на їх подальшому психічному розвитку. Вони є наслідком несприятливих умов внутрішньоутробного розвитку (захворювань організму матері, впливу алкоголю на розвиток плода, інтоксикації та інших шкідливих факторів).

Будова тіла людини, її психіка, спадковість мають певний вплив на формування психічних властивостей. Заперечувати цей вплив - означає відмежовувати розвиток психіки від її матеріального субстрату. Проте спадковість не є єдиним визначальним чинником психічного розвитку особистості.

Іноді психічний розвиток розглядається вченими як процес, обумовлений дозріванням організму (К. Бюлер, А. Гезелла й інші). Перебіг і характер психічних процесів та властивостей визначає не будова організму, а предметний світ, який змушує до діяльності і який відображає людина.

Дитина, народжуючись, не має успадкованого "суб'єктивного світогляду". Він формується в неї поступово, коли вона вступає в дійові зв'язки із світом речей, з людьми. Зміст, форми і механізми її психіки формуються під впливом умов її життя, суспільних чинників і виховання.

Протягом життя формуються також емоційні, вольові, характерологічні та інші якості особистості. Від народження не визначено, буде людина, наприклад, сміливою, хороброю, мужньою, наполегливою, доброю, правдивою чи стане носієм протилежних якостей. Ці якості формуються під впливом суспільних умов її існування, що є вирішальним для її становлення.

Розвиток психіки та її механізмів

Запитання для самостійної роботи

1. Чому здатність до відображення є атрибутом живої матерії?

2. У чому полягає суть сигнальної ролі психіки?

3. Якою є послідовність етапів розвитку нервової системи?

4. Якою є послідовність етапів розвитку психіки?

5. Як пов'язаний розвиток психіки з середовищем та умовами життя?

6. Яка роль праці у виникненні людської свідомості?

7. Яка роль мови в розвитку людської свідомості?

8. Що спільне і що відмінне у психічній діяльності тварини і людини?

9. Які ознаки людської свідомості?

10. Якими є умови розвитку людської свідомості?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи є здатність до відображення неодмінною властивістю живої матерії?

2. Чи можна стверджувати, що розвиток здатності до відображення є результатом боротьби за існування біологічних систем?

3. Чи є правильною така послідовність етапів розвитку нервової системи: дифузна, ланцюгова, вузлова, ганглієва, цереброспинна?

4. Чи в правильній послідовності названі етапи розвитку психіки: подразливість, чутливість, научіння, інстинкт, інтелектуальна діяльність, свідомість?

5. Чи можна стверджувати, що сутність відмінностей психіки людини і тварини полягає в тому, що для останньої це механізм пристосування до реальних умов життя, а для першої — інструмент перетворення світу з метою максимального задоволення своїх потреб?

6. Чи є можливою поява вищих форм психіки без знакових систем (наприклад, мови)?

Завдання та проблемні ситуації

1. Чому елементарну чутливість вважають початковою формою власне психіки, а подразливість - лише актом відображення?

2. Чому павук, посаджений у банку разом з мухою, не "впізнає" її, навіть коли він голодний, тоді як за звичайних умов умисно ловить мух у павутиння і поїдає їх?

3. Чому складну поведінку бджіл не можна назвати працею?

4. У чому полягає якісна відмінність інтелектуальних форм поведінки вищих тварин і людини?

5. Чому впродовж усієї історії розвитку людства організм людини і мозок не зазнавали практично ніяких змін, а у тварин кожний новий етап розвитку психіки супроводжувався змінами в організмі та нервовій системі?

6. Що може бути показником інстинктивного характеру поведінки тварини або людини?

7. Чому обмін сигналами, що має місце у тварин, не може ототожнюватися з мовою людини?

8. Чи можна закономірності психіки тварин переносити на психіку людини? Чому?

Література

1. Венгер Л. А., Ибатуллина А. А. Соотношение обучения, психического развития и функциональных особенностей созревающего мозга. // Вопр. психологии. - 1989. - № 2.

2. Гришак Л. П. Резервы человеческой психики: Введение в психологию активности. - М., 1989.

3. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: "Форум", 2000.

4. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопр. психологии. - 1991. - №2.

5. Зинченко В. П. Проблемы психологии развития // Вопр. психологии.- 1991. - №4.

6. Ладыгина-Коте Н. Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. - М.: Наука,. 1968.

7. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во Моск. унта, 1972.

8. Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы. - М., 1963.

9. Максименко С. Д. Развитие психики школьника в процессе обучения. - К.: Знание, 1981.

10. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 1. Тео-ретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

12. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

13. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

14. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1996.

15. Павленко В. Н. Деятельностный подход к проблеме нормального психического развития // Вопр. психологии. - 1993. - № 3.

16. Психологія / За ред. Г. С. Костюк. - К.: Рад. шк., 1968.

17. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М., 1985.