Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. Чим зумовлена потреба в спілкуванні між людьми?

2. Яку роль відіграє спілкування в суспільному житті?

3. У чому полягає соціальна сутність спілкування?

4. Яка роль у спілкуванні належить невербальній комунікації?

5. У чому виявляється культура невербального спілкування?

6. Що означає комунікативна функція спілкування?

7. У чому полягає суть інтерактивної сторони спілкування?

8. Яким є механізм ідентифікації при сприйманні іншої людини?

9. Як відбувається стереотипізація в пізнанні людини людиною?

10. За якими принципами спілкування поділяють на різновиди?

11. Якими є умови ефективності спілкування?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи достатнім для характеристики спілкування є твердження: "Спілкування - це обмін інформацією між людьми"?

2. Чи є принципова різниця між поняттями "міжособистісні контакти" та "спілкування"?

3. Чи завжди обмін інформацією є спілкуванням?

4. Чи можна обмін сигналами, що має місце у тварин, назвати спілкуванням?

5. Чи правомірно порівнювати рефлексію із дзеркалом? .

6. Чи адекватно передає функцію невербального спілкування вислів "мова почуттів"?

7. Чи завжди упередженість у сприйманні людини людиною виникає на основі попередньо сформованих установок?

8. Чи завжди завершеність спілкування є необхідною умовою взаєморозуміння?

Завдання та проблемні ситуації

1. За яких умов обмін інформацією набуває характеру спілкування? Які причини можуть стати перешкодою в цьому?

2. Спілкуючись між собою, співрозмовники іноді не можуть дійти спільної думки щодо предмета спілкування. Визначіть імовірні причини, які можуть ускладнювати взаєморозуміння.

3. Важливим психологічним чинником ефективності спілкування є дотримання співрозмовниками тактовності, яка виявляється в задоволенні взаємних очікувань. Чи є ця умова обов'язковою для будь-яких ситуацій спілкування?

4. Чи тотожні в психологічному та змістовному відношенні поняття "відсутність тактовності в спілкуванні" та "нетактовність"? Обґрунтуйте свою відповідь.

5. В яких випадках на етапі ідентифікації під час сприймання людини людиною формується адекватне уявлення про її психологічні риси та особливості? Які вимоги має задовольняти цей процес?

6. Чим зумовлюються помилки, що можуть виникати в процесі пізнання людини людиною на етапі інтерпретації?

7. Про що може свідчити експеримент, проведений С. Левіном зі щуренятами? Двом групам щуренят було забезпечено однакові умови. Єдина відмінність полягала в тому, що одних щодня погладжували (пестили), а других - ні. Виявилося, що перші виросли більшими, міцнішими, активнішими, ніж ті, які були позбавлені емоційного комфорту.

Література

1. Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

2. Егидес А. П. Психологическая концепция конфликтного общения. // Психолог, журнал. - 1984. - Т.5. - № 5.

3. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

4. Ильин Г. Л. Некоторые проблемы психологии общения // Вопр. психологии. - 1986.-№ 12.

5. Коломинский Я. Л. Психология общения. - М.: Знание, 1974.

6. Крыжановский Ф. И., Третьяков В. П. Грамматика общения.-Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.

7. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. - М., 1986.

8. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 1. Тео-ретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

9. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

10. Мелибруда Е. Я. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения общения. - М., 1986.

11. Немов Р. С. Психология. -М.: Просвещение, 1995. 9.

12. Общая психология. / Под ред. А. В. Петровского. -М.: Просвещение, 1977.

13. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К,: Ваклер, 2004.

14. Петровская Л А Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. - М., 1989.

15. Попова Л. В., Дьяконов Г. В. Идентификация как механизм общения и развития личности: Метод, рекомендации. - М., 1988.

16. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.