Libfree.com » Право » Правознавство - Олійник А.Ю Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 13648
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:48
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:48

Правознавство - Олійник А.Ю Бібліотека українських підручників

Категория: Право

Правознавство - Олійник А.Ю

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі!

Вашій увазі пропонується найбільш сучасне видання підручника "Правознавство". При його створенні автори прагнули зробити все від них залежне, щоб допомогти розібратися в програмних питаннях із курсу "Основи правознавства". Знання матеріалу, що є в підручнику, сформує у вас відповідний рівень правової свідомості та культури, що дозволить орієнтуватися в суспільних відносинах, учасником яких є держава і які регулюються та охороняються правом, діяти відповідно до закону в процесі вашого життя.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
ВВЕДЕННЯ В ЮРИДИЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
РОЗДІЛ I. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Глава І. Теорія держави і права як юридична наука та навчальна дисципліна. Виникнення держави і права
§ 1. Поняття, предмет і методи теорії держави і права
§ 2. Функції теорії держави і права
§ 3. Місце теорії держави і права в системі правових наук
§ 4. Розвиток науки теорії держави і права в Україні
§ 5. Основні закономірності виникнення держави і права
§ 6. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів
§ 7. Різноманітні теорії виникнення держави
§ 8. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства
§ 9. Характерні ознаки, що відрізняють право від соціальних норм первісного суспільства
§ 10. Роль державні права в організації суспільства і здійсненні політичної влади
Глава II. Історія розвитку держави і права в Україні
§ 1. Предмет, методи і завдання історії держави і права
§ 2. Держава і право на території Північного Причорномор'я І Приазов'я
§ 3. Держава І право Київської Русі
§ 4. Держава і право в період входження українських земель до різних європейських держав
§ 5. Держава і право козацької доби і гетьманщини в Україні
§ 6. Державно-правовий лад українських земель у складі Російської імперії
§ 7. Держава і право на території Західної України
§ 8. Держава і право Української Народної Республіки (УНР)
§ 9. Держава і право Української Радянської Соціалістичної Республіки
§ 10. Держава і право в незалежній Україні
Глава III. Основи теорії держави. Громадянське суспільство та правова держава
§ 1. Основні сучасні концепції держави
§ 2. Поняття та ознаки держави
§ 3. Поняття та види функцій держави, форми та методи їх здійснення
§ 4. Поняття та елементи форми держави
§ 5. Поняття механізму держави. Державний апарат та його місце в механізмі держави
§ 6. Державні органи України
§ 7. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави
§ 8. Ідеї розвитку концепції громадянського суспільства і правової держави
§ 9. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні
Глава IV. Основи теорії права
§ 1. Система соціальних норм та місце І роль права в цій системі
§ 2. Поняття права та його ознаки
§ 3. Функції і принципи права
§ 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації
§ 5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу
§ 6. Правотворення як процес самоорганізації права
§ 7. Реалізація норм права: загальна характеристика
§ 8. Правові відносини
Глава V. Основи правової поведінки та юридичної відповідальності
§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки
§ 2. Поняття правової поведінки
§ 3. Правомірна поведінка
§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види
§ 5. Склад правопорушення та його ознаки
§ 6. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
§ 7. Принципи, види, функцій та мета юридичної відповідальності
§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та звільнення від неї
Глава VI. Основи законності, правопорядку, суспільного порядку, дисципліни, правосвідомості, правової культури та правового виховання. Правове регулювання та його механізм
§ 1. Поняття і принципи законності
§ 2. Поняття і ознаки правопорядку, суспільного І громадського порядку та дисципліни
§ 3. Гарантії законності, правопорядку та суспільного порядку
§ 4. Поняття і види правосвідомості та правової культури
§ 5. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури
§ 6. Форми правового виховання
§ 7. Самовиховання як важлива форма правового виховання
§ 8. Поняття, предмет, метод, типи та види правового регулювання
§ 10. Ефективність правового регулювання суспільних відносин
РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ
Глава VII. Основи конституційного права України
§ 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України
§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні
§ 3. Конституція України та її розвиток
§ 4. Загальні засади демократичного конституційного ладу України
§ 5. Громадянство України як один з інститутів конституційного права
§ 6. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
§ 7. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гаранти їх дотримання
§ 8. Народовладдя в Україні та форми його здійснення
§ 9. Види референдумів
§ 10. Виборче право та виборча система в Україні
§11. Загальна характеристика системи органів державної влади
11.1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні
11.2. Президент України - глава держави
11.3. Кабінет Міністрів України - Уряд України
11.4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади
11.5. Прокуратура України
11.6. Судова влада в Україні: загальна характеристика
§ 12. Територіальний устрій України
§ 13. Автономна Республіка Крим
§ 14. Внесення змін і введення в дію Конституції України
Глава VIII. Основи муніципального права України
§ 1. Поняття муніципального права України
§ 2. Поняття І ознаки місцевого самоврядування
§ 3. Система, органи І посадові особи місцевого самоврядування
§ 4. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядуванні
§ 5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування
§ 6. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування
§7. Гарантії місцевого самоврядування
§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві
§ 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим
Глава IX. Основи трудового права України
§ 1. Предмет і система трудового права
§ 2. Джерела трудового права
§ 3. Основні принципи трудового права
§ 4. Суб'єкти трудового права
§ 5. Трудові правовідносини
§ 6. Колективні договори та угоди
§ 7. Правова організація працевлаштування
§ 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору
§ 9. Робочий час
§ 10. Час відпочинку
§ 11. Правове регулювання оплати праці
§ 12. Трудова дисципліна
§ 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
§ 14. Правове забезпечення охорони праці
§ 15. Трудові спори
§ 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог
Глава X. Основи екологічного права України
§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система
§ 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика
§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян
§ 4. Права та обов'язки природокористувачів
§ 5. Складові природно-заповідного фонду
§ 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря І тваринного світу
§ 7. Правова охорона водних ресурсів
§ 8. Порядок використання та охорони надр
Глава XI. Основи земельного права України
§ 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання
§ 2. Види земель та їх правовий статус
§ 3. Права та форми власності на землю
§ 4. Набуття і реалізація права на землю
§ 5. Приватизація землі
§ 6. Гарантії прав на землю
§ 7. Охорона земель
§ 8. Управління в галузі використання і охорони земель
§ 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства
Глава XII. Основи цивільного і цивільного процесуального права України
§ 1. Цивільне право України як галузь права
§ 2. Цивільне законодавство
§ 3. Цивільні правовідносини
§ 4. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин
§ 5. Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин
§ 6. Об'єкти цивільних прав
§ 7. Правочини
§ 8. Представництво
§ 9. Строки та терміни. Позовна давність
§ 10. Загальні положення про право власності та інші речові права
§11. Загальні засади права інтелектуальної власності
§ 12. Загальні положення про зобов'язання
§ 13. Загальні положення про договір
§ 14. Окремі види договірних зобов'язань
14.1. Договори купівлі-продажу
14.2. Договір дарування
14.3. Договір ренти
14.4. Договір довічного утримання (догляду)
14.5. Договори найму (оренди)
14.6. Договір позички
14.7. Договори підряду
14.8. Загальні положення щодо договорів про надання послуг
14.9. Договори про надання послуг у сфері перевезень
14.10. Договори зберігання
14.11. Договір страхування
14.12. Договір доручення
14.13. Договір комісії
14.14. Договір управління майном
14.15. Договори фінансової спрямованості
14.16. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
14.17. Договори про спільну діяльність
§ 15. Недоговірні зобов'язання
§ 16. Спадкове право
16.1. Загальні положення про спадкування
16.2. Спадкування за заповітом
16.3. Спадкування за законом
16.4. Здійснення права на спадкування
§ 17. Загальні засади цивільного процесуального права України
17.1. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права України. Цивільне процесуальне законодавство
17.2. Поняття, види і стадії цивільного судочинства
17.3. Цивільні процесуальні правовідносини
Глава XIII. Основи господарського і господарського процесуального права України
§ 1. Господарське право України як галузь права
§ 2. Господарські правовідносини
§ 3. Суб'єкти господарювання
3.1. Загальні положення про суб'єктів господарювання
3.2. Підприємство як організаційна форма господарювання
3.2.1. Державні та комунальні унітарні підприємства.
3.2.2. Господарські товариства
3.2.3. Підприємства колективної власності.
3.2.4. Приватні підприємства та інші види підприємств
3.2.5. Об'єднання підприємств
3.3. Громадяни у сфері господарювання
3.4. Особливості статусу благодійних організацій у Сфері господарювання
§ 4. Майнова основа господарювання
§ 5. Господарські зобов'язання
§ 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
§ 7. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
§ 8. Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання
§ 9. Спеціальні режими господарювання
Глава XIV. Основи житлового права України
§ 1. Житлове право України: поняття та предмет правового регулювання
1.1. Поняття житлового права України
1.2. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України.
1.3. Житловий фонд України та його види
§ 2. Право громадян на житло і форми його реалізації
§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов
§4. Приватизація Державного житлового фонду
§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання
§ 6. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду
§ 7. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками
§ 8. Порядок розгляду житлових спорів
8.1. Розгляд житлових спорів за Житловим кодексом України
8.2. Розгляд житлових спорів в адміністративному порядку
8.3. Судовий розгляд житлових спорів
8.4. Інший порядок розгляду житлових спорів
§ 9. Особливості юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства
9.1. Поняття г види житлових правопорушень
9.2. Адміністративна відповідальність за порушення законодавство про житло
9.3. Кримінальна відповідальність за порушення житлових прав
9.4. Відшкодування збитків спричинених житловому фонду
Глава XV. Основи сімейного права України
§ 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання
§ 2. Сім'я за сімейним законодавством
§ 3. Шлюб за сімейним законодавством
§ 4. Права та обов'язки матері, батька і дитини
§ 5. Улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
§ 6. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів
§ 7. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства
Глава XVI. Основи фінансового права України
§ 1. Фінансове право України: поняття та предмет правового регулювання
§ 2. Система та джерела фінансового права
§ 3. Бюджет і бюджетна система
§ 4. Система оподаткування та її значення
§ 5. Поняття, функції та види податків
§ 6. Платники податків та об'єкти оподаткування
§ 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб
§ 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки
§ 9. Поняття, функції та структура банківської системи України
Глава XVII. Основи адміністративного права і адміністративного судочинства України
§ 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою
§ 2. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців
§ 3. Поняття, предмет І метод адміністративного права України
§ 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення
§ 5. Адміністративні правовідносини
§ 6. Адміністративне деліктне право
§ 7. Поняття адміністративної відповідальності
§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види
§ 9. Основи адміністративного процесу
§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
§ 11. Провадження у справах про адміністративні правопорушення
§ 12. Адміністративне судочинство в Україні
Глава XVIII. Основи кримінального права України
§ 1. Поняття, завдання, система і принципи кримінального права України
§ 2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової норми. Тлумачення кримінально-правових норм
§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави
§ 4. Злочин: поняття та ознаки
§ 5. Стадії злочину
§ 6. Склад злочину та його ознаки
§ 7. Співучасть у злочині
§ 8. Множина злочинів
§ 9. Обставини, що виключають злочинність діяння
§ 10. Звільнення від кримінальної відповідальності
§ 11. Покарання та його види
§ 12. Призначення покарання
§ 13. Звільнення від покарання та його відбування
§ 14. Судимість
§ 15. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
§16. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ОСНОВИ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ТА ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
Глава XIX. Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції: порядок утворення і функціонування
§ 1. Правосуддя в Україні
§ 2. Загальна характеристика конституційної юрисдикції в Україні.
§ 3. Місцеві суди в Україні
§ 4. Апеляційні суди в Україні
§ 5. Вищі суди України
§ 6. Верховний Суд України
§ 7. Третейські суди в Україні
Глава XX. Правоохоронні організації України
§ 1. Поняття та класифікація правоохоронних органів та організацій в Україні
§ 2. Державні правоохоронні органи в Україні
Глава XXI. Правозахисні організації в Україні
§ 1. Поняття та класифікація правозахисник організацій в Україні
§ 2. Державні правозахисні організації в Україні
§ 3. Недержавні правозахисні організації в Україні
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.