Libfree.com » Політекономія » Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 8719
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:36
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:36

Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М. Бібліотека українських підручників

Категория: Політекономія

Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М.

У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, з'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходів у ринковій економіці, проведено системний, глибокий аналіз законів та категорій економічної теорії.

Посібник устаткований необхідними схемами, графіками, рисунками, таблицями, прикладами, статистичним та аналітичним матеріалом до кожної теми.

У посібнику вміщено контрольні запитання, завдання для індивідуальної роботи студента, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожного модуля, словник основних термінів, список рекомендованих першоджерел і додаткової літератури.

Завантажити файл


ЗМІСТ


Передмова
Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства
Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії
1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії
1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії
1.3. Економічні закони і категорії
1.4. Функції економічної теорії
Економічна теорія - методологія економічних наук
Економіка - об'єкт дослідження економічних наук
Економічні закони і категорії
Функції і методи економічної теорії
Економічна теорія - основа наукової політики
Практикум
Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини
2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини
2.2. Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини
2.3. Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва
Фактори матеріального виробництва
Суспільне виробництво - загальна умова людського життя
Людина - особистий фактор виробництва
Виробничі відносини в системі суспільних відносин
Економічний прогрес - основа суспільного прогресу
Рушійні сили економічного прогресу
Науково-технічний прогрес і його форми
Науково-технічна революція
Практикум
Тема 3. Економічна система та її структура
3.1. Сутність і структура економічної системи
3.2. Типологізація і порівняння економічних систем
3.3. Історія та уроки формування економічної системи України
Суспільний лад та його компоненти
Економічна система
Типології економічних систем у сучасній економічній літературі
Економічне зростання та його типи
Практикум
Тема 4. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу
4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства
4.2. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія
Сукупні потреби суспільства - мета економічної діяльності
Економічні інтереси
Практикум
Тема 5. Економічні відносини власності
5.1. Власність у системі виробничих відносин
5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Форми власності
5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності
5.4. Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні
Еволюція відносин власності
Різноманітність форм власності в Україні
Приватна власність громадян
Колективна власність
Державна власність
Одержавлення та його наслідки
Роздержавлення і приватизація
Практикум
Тема 6. Форми організації суспільного виробництва
6.1. Характеристика натурального господарства
6.2. Товарне виробництво та умови його виникнення
6.3. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі
6.4. Величина вартості товару. Закон вартості та його функції
Форми економічної діяльності
Товарне виробництво - розвинута форма економічної діяльності
Товар і його властивості
Двоїстий характер праці
Закон вартості
Практикум
Тема 7. Виникнення грошей, їхня сутність та функції
7.1. Еволюція форм вартості та виникнення грошей
7.2. Сутність грошей та їхні функції. Закон грошового обігу
7.3. Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки
Теорії грошей
Походження грошей
Функції грошей
Роль грошей у ринковій економіці
Еволюція грошей
Грошова маса
Закон обігу грошей
Швидкість обігу грошей
Сутність інфляції
Типи інфляції
Види інфляції
Особливості інфляції в Україні
Сутність грошової системи
Типи грошових систем
Практикум
Тема 8. Капітал як економічна категорія, види капіталу та його рух
8.1. Капітал як економічна категорія розвинутого товарного виробництва
8.2. Механізм і способи виробництва додаткової вартості
8.3. Кругооборот та оборот капіталу підприємства
Гроші як гроші і гроші як капітал
Сутність капіталу
Виробництво додаткової вартості
Структурні елементи капіталу
Структура постійного капіталу
Способи збільшення додаткової вартості
Кругооборот та оборот капіталу (виробничих фондів)
Нагромадження та його ефективність
Національне багатство
Практикум
Тема 9. Капітал сфери обороту
9.1. Торговий капітал і торговий прибуток
9.2. Позичковий капітал і позичковий відсоток
9.3. Кредит і його форми
Позичковий капітал та його ознаки
Рух позичкового капіталу
Ставка позичкового відсотка
Кредит - форма руху позичкового капіталу
Характерні ознаки кредитних відносин
Функції кредиту
Форми та види кредиту
Банківський кредит
Державний кредит
Лізингове кредитування
Практикум
Модуль 2. Організація ринкових відносин на мікро - і макрорівнях
Тема 10. Ринкова економічна система, її суть та умови функціонування. Закони ринку
10.1. Ринок, його сутність, умови та функції
10.2. Структура та інфраструктура ринку
10.3. Роль економічних законів у системі механізмів ринкового регулювання
10.4. Конкуренція та її умови
10.5. Ціна як економічна категорія ринкової економіки
Ринок як спосіб організації товарного виробництва
Концепція переходу до ринкової економіки
Роль ринку та його наслідки
Структура ринку
Ринок засобів виробництва (ЗВ)
Ринок споживчих товарів
Фінансовий ринок
Ринок грошей (монетарний ринок)
Кредитний ринок
Ринок робочої сили
Інфраструктура ринку
Товарна біржа
Економічна природа попиту
Економічна природа пропозиції
Конкуренція - умова і рушійна сила ринкової економіки
Ціна як економічна категорія
Видова система цін
Ціноутворення - найважливіший елемент програми маркетингу
Методи ціноутворення
Практикум
Тема 11. Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі
11.1. Підприємництво, його суть, форми та функції
11.2. Підприємство як первинна ланка економіки
11.3. Стійкість функціонування підприємства в умовах ринку
Як же добитися стійкості функціонування підприємств?
11.4. Управління підприємством і підприємницькою діяльністю
Підприємницька діяльність
Бізнес і підприємництво
Підприємство в умовах ринкового господарства
Організаційно-правові форми підприємств
Акціонерне товариство
Орендне підприємство
Спільне підприємство
Фермерське (селянське) господарство
Ефективність виробництва підприємств
Менеджмент - система управління підприємством
Функції та принципи менеджменту
Маркетинг - філософія бізнесу
Види маркетингової діяльності
Практикум
Тема 12. Витрати виробництва і прибуток
12.1. Витрати виробництва, їхня суть і види. Собівартість продукції, її структура і шляхи зниження
12.2. Прибуток як економічна категорія. Маса і норма прибутку
12.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України
Витрати виробництва
Собівартість продукції
Сутність прибутку
Формування і використання доходів підприємств
Формування прибутку підприємства
Практикум
Тема 13. Заробітна плата і робоча сила
13.1. Робоча сила як товар
13.2. Заробітна плата як ціна товару "робоча сила"
13.3. Форми і системи заробітної плати
Джерела і види доходів
Заробітна плата
Сучасна структура заробітної плати
Практикум
Тема 14. Монополії в ринковій економіці. Акціонерний капітал та ринок цп
14.1. Причини виникнення, суть, види і форми монополій
14.2. Монополії і конкуренція. Антимонопольне законодавство
14.3. Закономірності виникнення, сутність і механізм формування акціонерного капіталу
14.4. Ринок цінних паперів та фондова біржа
Ринок цінних паперів (РЦП)
Цінні папери
Практикум
Тема 15. Відтворення і циклічність суспільного виробництва
15.1. Сутність суспільного відтворення, його види і форми
15.2. Умови реалізації продукту при простому і розширеному відтворенні
15.3. Система національного рахівництва (СНР) та основні макроекономічні показники
15.4. Циклічність та безробіття - закономірність економічного розвитку
Сутність відтворення
Обчислення сукупного суспільного продукту (національного продукту)
Номінальний і реальний ВВП
Національний дохід
Теорія реалізації сукупного суспільного продукту
Відтворення в сільському господарстві
Циклічність - загальна закономірність ринкової економіки
Сутність безробіття
Практикум
Тема 16. Фінансово-кредитна система
16.1. Фінансова система ринкового господарства та її структура
16.2. Податки та податкова система
16.3. Сутність кредитної системи та її структура
Сутність фінансів
Фінансова система України
Бюджетна система
Класифікація податків та їх види
Кредитна система України
Національний банк України
Практикум
Тема 17. Світове господарство та його розвиток
17.1. Суть та структура світового господарства
17.2. Форми економічних відносин у системі світового ринкового господарства
Сучасна структура світового господарства
Держави ринкової економіки, що розвиваються
Закономірності світового господарства
Вільна економічна зона
Міжнародна валютна система
Інтеграція України у світову економіку
Практикум
Термінологічний Словник
Література
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.