Загальні показники ефективності функціонування торговельної мережі, Організація торгівлі - Апопій В.В. Бібліотека українських підручників

Загальні показники ефективності функціонування торговельної мережі

Фактичний рівень забезпечення регіону мережею роздрібних торговцю загалом можна визначити за допомогою показників щільності торгової мережі стосовно до населеності регіону і його територій

Коефіцієнт щільності мережі стосовно до населеності регіону (Кщ.н.р), за допомогою якого можна встановити, скільки в середньому роздрібних торговців (взагалі або за окремими видами чи типами) приходиться на 1000 мешканців регіону, розраховується за формулою:

де Чр.т — чисельність роздрібних торговців в регіоні, од.; Чнас — чисельність населення в регіоні, чол.

Коефіцієнт щільності мережі стосовно до території регіону (Кщ.т.р) показує, яка кількість роздрібних торговців функціонує на визначеній площі регіону (га, км ), і набуває вигляду:

де Speг — площа регіону, в якому розташована торговельна мережа (га, м, тис. м ).

Похідними, зворотними до показників щільності торговельної мережі є середня кількість населення і середня площа, які обслуговуються одним роздрібним торговцем регіону.

Середню кількість населення, що припадає на одне торговельне підприємство (одиницю) в регіоні, можна розрахувати в загальному вигляді як співвідношення чисельності мешканців до чисельності всіх торговців у регіоні:

або як співвідношення чисельності населення до торгової площі магазинів регіону:

Середню площу регіону, що охоплюється одним роздрібним торговцем, визначають діленням площі регіону на загальну чисельність роздрібних торговців, в ньому розташованих:

Слід зазначити, що як коефіцієнти щільності торговельної мережі, так і обернені до них величини є узагальнюючими, придатними для порівняльного аналізу стану і динаміки розвитку мережі роздрібних торговців у регіональному масштабі (адміністративний район, великий населений пункт, область). Водночас слід ураховувати, що вони часто згладжують суттєві мікро-регіональні особливості і дають значну похибку при територіальному аналізі торговельної мережі.

Значно точнішими показниками для характеристики мережі роздрібних торговців не тільки великих територій, але й невеликих поселень є торгова площа на 1000 жителів (S1000жит), середній розмір магазину за торговою площею (Мтп) та за товарообігом (Мто). Вони розраховуються за формулами:

— показник торгової площі на 1000 жителів, м2:

— показник середнього розміру магазину за торговою площею, кв. м:

— показник середнього розміру магазину за товарооборотом, тис. грн.:

де Тоб — загальний товарооборот магазинів за певний період, тис. грн.

Наведені три останні показники дозволяють нівелювати кількісно великий, але незначний за потенціалом вплив дрібних роздрібних торговців, що дає більш об'єктивну картину стану роздрібної торговельної мережі в регіоні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. У чому полягає сутність поняття роздрібної торговельної мережі?

2. Що ви розумієте під роздрібною торговельною організацією?

3. Якими ознаками характеризується роздрібне торговельне підприємство?

4. Які роздрібні торговці належать до торговельних одиниць?

5. За якими принципами організовується роздрібна торговельна мережа?

6. Які вимоги висуваються до мережі роздрібних торговців?

7. У чому полягає соціально-економічне значення роздрібної торговельної мережі?

8. На основі яких підходів здійснюється територіальне розміщення роздрібних торговців?

9. Чим відрізняються основні підходи до організації міської та сільської торговельної мережі?

10. Якими є перспективні підходи до організації вітчизняної торговельної мережі?

11. У чому полягають відмінності між регіоном, областю і місцем розташування роздрібного торговця?

12. Які фактори слід ураховувати під час вибору регіону й області діяльності роздрібного торговця?

13. Що являє собою процес концентрації роздрібної торговельної мережі?

14. Як за допомогою формули Райлі можна розрахувати межі охоплення площі обслуговування роздрібного торговця?

15. З якою метою проводиться спеціалізація роздрібної торговельної мережі?

16. Як розраховується рівень спеціалізації торговельної мережі для конкретного регіону (населеного пункту)?

17. Які показники характеризують ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі?

18. Які основні види роздрібних торговців ви знаєте?

19. Як організовується стаціонарна торгівля?

20. Які функції виконує напів-стаціонарна торговельна мережа?

21. Якими є підходи до організації посилкової торгівлі?

22. Якими ознаками характеризується віртуальна торгівля?

23. В яких формах здійснюється пересувна торгівля?

24. Дайте характеристику типів роздрібних торговців.

25. З якою метою здійснюється типізація в роздрібній торговельній мережі?

26. Чим обумовлюється необхідність здійснення процесу спеціалізації роздрібних торговців?

27. Що являє собою формат роздрібного торговця?

28. Які перспективні типи і формати ви знаєте?