Акціонерні компанії в економічній системі, Сутність акціонерних компаній та акціонерного капіталу. , Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручників

Акціонерні компанії в економічній системі

Сутність акціонерних компаній та акціонерного капіталу.

Синонімом поняття "акціонерна компанія" є категорія "корпорація". Цим можна пояснити відсутність першого у сучасних економічних словниках і наявність другого. Проте економічне тлумачення цієї категорії, як правило, відсутнє.

Так, у словнику "Управління організацією" корпорація охарактеризована як "сукупність юридичних або фізичних осіб, об'єднаних для будь-якої діяльності, і утворюють суб'єкт права — юридичну особу". У "Великому економічному словнику" зазначено, що "корпорація — широко розповсюджена у розвинутих країнах форма підприємницької діяльності, що передбачає пайову власність, юридичний статус і зосередження функцій управління у руках вищого ешелону професіональних управляючих (менеджерів), які працюють за наймом". В "Економічній енциклопедії" за редакцією Л. Абалкіна дається аналогічне визначення цієї категорії, але, крім цього, стверджується, що "корпорація — це сукупність осіб, які об'єднались для досягнення загальних цілей, здійснення спільної діяльності і утворюють самостійний суб'єкт права — юридичну особу". У "Сучасному економічному словнику" подано тотожне визначення.

Однак у більшості визначень простежується:

1) абстрагування від суспільної форми корпорації — відносин економічної власності. В одному із них зазначається про пайову власність, що, з одного боку, заперечує існування колективної власності пайовиків, а з іншого — така пайова власність не розглядається як суспільна форма розвитку та функціонування корпорацій, а отже, як цілісна корпоративна власність, або акціонерний капітал;

2) ігнорування вимог принципу суперечності, що означає виокремлення в ній не лише суспільної форми, а й речового змісту, який формує матеріальну основу будь-яких видів підприємств. Специфікою речового змісту корпорації є наявність у більшості з них значно складнішої системи продуктивних сил, а також більш глибоких і розвинутих форм суспільного поділу праці і передусім одиничного поділу праці;

3) необгрунтоване твердження про наявність функцій управління лише у руках менеджерів вищої ланки, які нібито працюють тільки за наймом.

Якщо уникнути наведених недоліків і врахувати основні методологічні вимоги, можна дати загальне визначення економічної категорії "корпорація".

Корпорація (лат. corporatio — об'єднання) — колективна капіталістична власність, яка виникає шляхом об'єднання Індивідуальних капіталів і розвивається у всіх сферах суспільного відтворення на основі досконалішої системи продуктивних сил з метою привласнення максимального прибутку.

З погляду організаційно-економічних відносин корпорація є основною формою організації великих, частини середніх і малих підприємств, власність яких формується шляхом злиття капіталів засновників компанії, а також випуску цінних паперів (акцій, облігацій тощо) та їх продажу. Об'єднання капіталів та їх поповнення за рахунок купівлі-продажу цінних паперів, зокрема акцій, здійснюється з метою підприємницької діяльності. Купують акції дрібні акціонери, а також банки, страхові компанії, пенсійні фонди та інші колективні акціонери-власники.

Діяльність акціонерних компаній формують продуктивні сили і відносини економічної власності. Продуктивні сили акціонерних компаній представлені у засобах виробництва (машинах, устаткуванні, будівлях тощо)" наукових лабораторіях, інститутах, патентах, ліцензіях та інших об'єктах. Відносини економічної власності — це відносини між засновниками, найманими працівниками, власниками акцій, державою з приводу привласнення цих об'єктів та створеного необхідного і додаткового продукту. Таке привласнення здійснюється через виплату заробітної плати найманим працівникам і прибутків керівництву компанії, дивідендів — власникам акцій, фіксованих доходів — власникам облігацій, податків — державі тощо. Відносини між різними суб'єктами акціонерної компанії з приводу привласнення різних об'єктів власності формують суспільну форму категорії "акціонерний капітал" (власність), у якій виокремлюють матеріально-речовий зміст і вартісні відносини.