Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання для самостійної роботи

1. Чим відрізняються активність, діяльність і творчість?

2. Чим відрізняються одна від одної основні теорії творчості?

3. Яка залежність між будовою і функцією психіки у створенні механізму творчості?

4. Чим відрізняються продукти роботи від продуктів творчості?

5. Чому чутливість - зародок механізму творчості?

6. Чому енергопотенціал людини визначає її спроможність до дії?

7. Що входить у поняття "енергія"?

8. Від чого залежить величина базової енергії людини?

9. Оперативний енергопотенціал. Як його можна прирощувати, збільшуючи здатність до дії?

10. Звідки людина може брати зовнішню енергію?

11. Чому перманентні стани визначають рівень здоров'я людини?

12. Як можна регулювати оперативні стани людини?

13. У чому сутність оцінки предметів і явищ і як оцінка залежить від стану людини?

14. Чому психомоторика — орган творчості?

15. Як працює механізм відображення невідчутного в предметах і явищах?

16. Як працює механізм відображення неіснуючого в природі, суспільстві?

17. Для чого потрібний синтез механізмів відображення, проектування і втілення продуктів творчості?

18. У чому психологічний сенс натхнення як творчого стану?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з думкою, що розвиток і творчість мають один і той самий механізм?

2. У чому полягають недоліки наведених основних теорій творчості?

3. Чи згодні ви із структурою і функцією механізму творчості, чи вона - божественне натхнення?

4. Якими ще можуть бути явища, які можна порівняти до продуктів творчості?

5. Що ще, окрім чутливості, може стати зародком механізму творчості, чи він - надбання обраних Богом?

6. Енергопотенціал - спроможність до дії.

7. Яким чином можна користуватися енергією зовнішнього середовища?

8. Чи можна регулювати оперативні стани?

9. Як ви вважаєте, чим, якими одиницями людина оцінює предмети і явища поза собою?

10. Як працює механізм відображення невідчутного і при цьому досягає високої точності?

11. Як працює механізм відображення неіснуючого і чим людина користується, створюючи образ майбутнього?

12. Чи згодні ви з тим, що для синтезу механізмів відображення в цілісність потрібна інша система утворення?

13. Чи можна штучно створити стан натхнення, подібний до стану творчості?

Література

1. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика. -К.: Редакція "Бюлетеня ВАК України", 2000. - 302 с.

2. Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. - М.,1983.

3. Гальперин П. Я., Котик Н. Р. К психологии творческого мышления //Вопр. психологии. - 1982. - № 5.

4. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

5. Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. -М., 1988.

6. Клименко В. В. Психологические тесты таланта. - Харьков: Фолио, 1996.

7. Клименко ВВ. Как воспитать вундеркинда. - Харьков: Фолио, 1996.

8. Клименко В. В. Механізми психомоторики людини. - К., 1997.

9. Клименко В. В. Психологія наукової творчості. - К.: Аверс, 1998.

10. Максименко С .Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 1. Тсо-ретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

12. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972.

13. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

14. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

15. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1996.

16. Петухов В. В. Психология мышления: Учеб.-метод, пособис-М., 1987.

17. Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника. - М., 1977.

18. Пономарев Я. А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976.

19. Психологія /Під ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

20. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.- М.: Просвещение, 1995.

21. Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984.

22. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1983.

23. Эсаулов А. Ф. Психология решения задач. - М.: Высш. школа, 1972.

24. Эсаулов А.Ф. Проблемы решения задач в науке и технике. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979.

25. Якиманская М. С. Знание и мышление школьника. - М., 1985.