Уява і особистість, Запитання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Уява і особистість

Діяльність уяви залежить від загальної спрямованості особистості, від усього її психічного життя. Особлива роль у створенні образів уяви належить зацікавленням, потребам, світогляду особистості, що наповнюють її духовний світ. З діяльністю уяви пов'язане формування ряду морально-психологічних якостей особистості - гуманності, чуйності, почуття обов'язку тощо. Зрозуміло, що виявити чуйність може лише людина, яка, знаючи життя та особливості рис характеру іншої людини, здатна уявити її душевний стан у певний момент.

У потужності та яскравості образів уяви виявляються типологічні особливості вищої нервової діяльності. Уява - один із показників, за якими І. П. Павлов поділяв людей на художній або мислительний типи. Художник має справу з образами (зоровими, руховими, слуховими тощо), що свідчить про переважання в його діяльності першої сигнальної системи, образного відображення світу.

Отже, уява не лише впливає на хід психічного життя людини, а й зумовлює формування важливих якостей її особистості.

Формалізована структура змісту теми

Функція уяви: створення образів нових об'єктів - випереджальне відображення реальності.

Механізм уяви: дисоціація життєвих вражень та об'єднання виокремлених елементів у нові комбінації.

Функція уяви

Запитання для самостійної роботи

1. У чому полягає специфічність відображення дійсності в процесах уяви?

2. Чим зумовлена діяльність людської уяви?

3. Від чого залежить багатство створюваних людиною образів уяви?

4. У чому полягає принципова різниця образів репродуктивної та продуктивної уяви?

5. У чому полягають особливості мрії як різновиду творчої уяви?

6. У чому виявляється зв'язок процесів чуттєвого пізнання і мислення з уявою?

7. Яким є механізм впливу образів уяви на фізіологічні процеси людини?

8. Як пов'язана уява з емоційно-вольовою сферою особистості?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи згодні ви з твердженням, що без уяви неможлива будь-яка практична діяльність людини?

2. Чи завжди уява є частиною діяльності мислення?

3. Чи є уява у тварини?

4. Чи є принципова різниця між уявленнями творчої уяви та галюцинаціями?

5. Чи може яскравість уяви негативно позначитися на психічному житті людини?

6. Чи погодитеся ви з думкою, що мрія - це створення образів уяви, в справдженні яких людина впевнена?

7. Чи може бути уява дитини багатшою, ніж уява дорослої людини?

Завдання та проблемні ситуації

1. Поясніть, у чому полягають головні відмінності уяви від уявлень пам'яті. За якими ознаками цс можна встановити?

2. Визначте, які прийоми створення образів уяви використані: винахідником - при конструюванні дирижабля, гідролітака; письменником - при створенні літературного персонажа; художником-карикатуристом - при створенні дружнього шаржу.

3. Поясніть, чому деякі люди, не обізнані з медициною, прочитавши опис того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що й вони захворіли саме на цю хворобу, що й у них виявляються симптоми цієї хвороби.

Література

1. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

2. Заика Е. В. Комплекс игр для развития воображения // Вопр. психологии. - 1993. -№ 2.

3. Карандашев Ю. Н. Развитие представлений у детей: Учеб. пособие. - Минск, 1987.

4. Коршунова Л. С. Воображение и его роль в познании. - М., 1979.

5. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

6. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

7. Натадзе Р. Г. Воображение как фактор поведения. - Тбилиси: Мецереба, 1972.

8. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

9. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефлбук; К.: Ваклер, 1999.

10. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

11. Пономарев Я. А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976.

12. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

13. Розет И. М. Психология фантазии. - Минск, 1977.

14. Сапогова Э. Э. Операции моделирования как условие развития воображения у дошкольников // Вопр. психологии. - 1993. - №3.