Запитання і завдання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Як створювалися уявлення про структуру дій праці?

2. Чому людина - суб'єкт дії, а предмет - протилежне йому?

3. Що входить до складу предметів праці людини?

4. Визначте склад і функції мети трудових дій.

5. Чому засобами розвитку механізмів психіки є дії праці?

6. Що входить до складу продуктів праці?

7. Визначте зміст поняття "духовність".

8. Коли, ким і чому було створене поняття "ноосфера" – сфера розуму?

9. Дії учіння і саморозвиток людини.

10. Які психічні явища і їхня динаміка містяться в понятті "учіння"?

11. Яка будова дій учіння?

12. Назвіть дії гри.

13. Чому гра - унікальне явище життя?

14. У чому виявляються крсативні сили гри?

15. Звідки виникає енергетична і інформаційна невичерпність гри?

16. Назвіть моменти, коли гра: а) створення, б) учіння і в) праця.

17. За яких обставин гра веде до програшу?

18. Назвіть єдність і відмінності дій гри і праці.

19. Що станеться, якщо в грі стануть повноправними елементами учіння і праця?

20. Чому необхідний синтез засобів розвитку психіки?

Альтернативно-тестові завдання

1. Чому не можна звести уявлення про працю до діяльності і активності людини?

2. Поясніть, чому людина - суб'єкт дії, діяльності і активності.

3. Чому головним предметом праці є сама людина, її психіка і свідомість?

4. Як може мета — модель бажаного майбутнього — впливати на сучасне?

5. Чи можете ви запропонувати альтернативні засоби розвитку психіки?

6. Чи можуть бути продуктами праці, крім ноосфери, екстрасенсорні і парапсихологічні явища?

7. Чи згодні ви з тим, що поняття "духовність" включає в себе всі віровчення і міфи?

8. Чи згодні ви з судженням: ноосфера - сфера розуму, що оволодів законами природи і суспільства?

9. Чому дії учіння є джерелом саморозвитку людини?

10. Чи можна вважати учіння лише засобом розвитку?

11. Знайдіть формулу свого розвитку з відсоткового відношення: дій учіння, навчання, научіння, вправляння, моделювання, наслідування і хобі - і оцініть його повноту.

12. Чи можуть дії гри стати працею?

13. Чому гру не можна назвати витратою надлишкової енергії?

14. Чому гра - унікальне явище життя, а не дитя праці?

15. Чому гра породжує креативні процеси, а не є зовнішнім виявом комплексу неповноцінності (за Адлером)?

16. Чому енергетична і інформаційна невичерпність гри є засобом дозвілля?

17. Чи є правильним судження, що гра - створення "фіктивної" ситуації і перехід до дій в уяві?

18. Чи є правильним судження, що гра - створення, учіння, праця?

19. Доведіть положення: гра заради гри - гра на програш.

20. Назвіть умови взаємного переходу гри і праці в учіння і навпаки.

21. Чи можна сказати, що гра в учінні і праці - початок творчого процесу?

Література

1. Белоус В. В. Темперамент и деятельность: Учеб. пособие. - Пятигорск, 1990.

2. Брушлинский А. В. Деятельность, действие и психическое как процесс// Вопр. психологии. - 1984. - № 5.

3. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - М., 1967.

4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения - М.: Педагогика, 1986.

5. Давыдов В. В., Маркова А. К. Концепция учебной деятельности школьников //Вопр. психологии. — 1981. — № 6.

6. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

7. Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. -М.: Наука, 1980.

8. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность - М.: Политиздат, 1977.

9. Ломов Б. Ф., Сурков Е. Н. Антиципация в структуре деятельности - М.: Наука, 1980.

10. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К.: Форум, 2002

12. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

13. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

14. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

15. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

16. Подольский А. И. Формирование умственной деятельности в практике профессионального обучения // Вопр. психологии. - 1985. -№5.

17. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

18. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М.: Педагогика, 1989.

19. Толочек В. А. Индивидуальный стиль деятельности - устойчивость и изменчивость //Вопр. психологии. - 1987. - № 4.

20. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. - М., 1978.