Запитання і завдання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Чому суперечності освіти можуть стати витоками інноваційних її технологій?

2. У чому сутність поняття інноваційна технологія і чим воно відрізняється від знання?

3. Як пов'язані закони психіки, свідомості і діяльності з поняттям технології в освіті?

4. Визначте основні риси психологічної характеристики інноваційної діяльності.

5. Чому сфери людини можуть бути предметами інноваційних технологій?

6. Чим відрізняються сфери психіки і свідомості?

7. З чого складається сфера менталітету людини?

8. Чому в несвідомому приховуються потенції психічного відображення?

9. Чому надсвідоме - потенціал духовності?

10. Як може визначити поняття "свобода дії" напрям розробки інноваційних технологій?

11. Назвіть явища, протилежні свободі дії, та її можливості.

12. Свобода дій і доцільність - закон оптимальної дії.

Альтернативно-тестові завдання

1. Яким чином діяльність як предмет вивчення може впливати на створення нового знання?

2. Доведіть, що діяльність - це не лише предмет управління, а й предмет саморегуляції.

3. Якщо діяльність є предметом проектування, то чи можливі но- воутворення в ній поза свідомими діями проектантів?

4. На якій підставі вважається, що будь-яка діяльність - цінність?

5. Чи згодні ви з думкою, що сенсорна сфера людини — найпотужніше інформаційне джерело?

6. Доведіть положення, що перцептивна сфера багатьох людей працює за формулою: сприймаю, що знаю.

7. Доведіть кантівську антиномію: про смаки не сперечаються -як закон дії у сфері почуттів.

8. Чи згодні ви з тим, що сфера розуму і сфера розсудку в людини можуть працювати всупереч одна одній?

9. Що включає в себе поняття менталітет, крім здобутків науки, культури, техніки і технологій?

10. Усвідомлення "свободи від чого?" і "свободи для чого?" чи можуть бути джерелом інноваційної технології?

11. Які суперечності можуть бути між свободою дій і процесом здійснення мети?

12. Доведіть, що свобода новоутворень у діяльності може бути і неусвідомленою.

Література

1. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика. -К.: Редакція "Бюлетеня ВАК України", 2000. - 302 с.

2. Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. - М.,1983.

3. Гальперин П. Я., Котик Н. Р. К психологии творческого мышления.// Вопр. психологии. - 1982. - № 5.

4. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

5. Зайчук В. О. Економічна освіта молоді: дослідження впливу соціуму на особистість. - Луцьк: Вежа, 1999.

6. Зайчук В. О. Основи інноваційних технологій в освіті. - К.: Гала, 2000.

7. Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. -М., 1988.

8. Клименко В. В. Психологические тесты таланта. - Харьков: Фолио, 1996.

9. Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. - Харьков: Фолио, 1996.

10. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. - К., 1997.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

12. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К. : Форум, 2002

13. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. -М.: Педагогика, 1972.

14. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці. - К.: Знання, 1998.

15. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

16. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

17. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1996.

18. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

19. Петухов В. В. Психология мышления: Учеб.-метод, пособие. -М., 1987.

20. Пономарев Я. А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976.

21. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

22. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - М.: Просвещение, 1995.

23. Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984.

24. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. - Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1983.

25. Эсаулов А. Ф. Психология решения задач. - М.: Высш. школа, 1972.

26. Эсаулов А. Ф. Проблемы решения задач в науке и технике. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1979.

27. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. - М., 1978.