Libfree.com » Політекономія » Основи економічної теорії - Мамалуй О.О. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 6782
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:46
 (голосов: 0)
6-11-2011, 20:46

Основи економічної теорії - Мамалуй О.О. Бібліотека українських підручників

Категория: Політекономія

Основи економічної теорії - Мамалуй О.О.

У підручнику викладено найбільш вагомі системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв'язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Подані матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вузів.

Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів і тих, хто гостро відчуває дефіцит економічних знань і самостійно вивчає економічну теорію.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Глава 1. Економічна теорія як наука та навчальна дисципліна
§ 1. Предмет курсу "Основи економічної теорії"
§ 2. Методологія економічної теорії: методи пізнання, категорії, закони та моделі
§ 3. Функції економічної теорії
§ 4. Економічна політика держави. Економічна теорія та право
Глава 2. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії як науки
§ 1. Зародження економічних ідей та їх основні представники
§ 2. Меркантилізм, класична політична економія, марксистська політична економія
§ 3. Основні напрями сучасної економічної науки
§ 4. Інституціоналізм та його основні напрями
§ 5. Розвиток економічної думки в Україні
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Глава 3. Теорія виробництва та його факторів. Виробнича функція
§ 1. Суспільне виробництво та основні умови його функціонування
§ 2. Основні фактори суспільного виробництва
§ 3. Виробнича функція
Глава 4. Економіка і право власності. Структура економіки
§ 1. Поняття економіки
§ 2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності
§ 3. Структура економіки
Глава 5. Економічні системи та їх еволюція. Перехідна економіка
§ 1. Економічні системи та їх класифікація
§ 2. Еволюція економічних систем як форм господарювання
§ 3. Поняття "перехідна економіка"
Історія ринкових реформ в Україні
Стартові умови ринкових перетворень в Україні
Вплив сучасних тенденцій розвитку світового господарства
§ 4. Економічні реформи в Україні
Глава 6. Ринок як економічна форма організації функціонування економіки
§ 1. Товарне виробництво, його головні типи та характерні риси
§ 2. Основні категорії товарного виробництва
§ 3. Закони товарного виробництва, їх сутність та функції
§ 4. Ринок: сутність, характерні риси та функції
§ 5. Види, структура та інфраструктура ринку
Глава 7. Підприємницька діяльність і конкуренція. Антимонопольна політика
§ 1. Підприємницька діяльність: сутність та різноманітність організаційних форм
§ 2. Конкуренція, її суть та основні функції у ринковій економіці. Види конкуренції
§ 3. Досконала та недосконала конкуренція
§ 4. Монополізм, його суть, типи, форми та наслідки. Антимонопольна політика
Розділ III. МІКРОЕКОНОМІКА
Глава 8. Споживач як суб'єкт ринкових відносин
§ 1. Місце споживача у системі ринкових відносин
§ 2. Теорія поведінки споживача. Раціональний споживний вибір. Корисність: поняття, тенденції розвитку та закономірності
§ 3. Крива байдужості. Бюджетна лінія. Рівновага споживача
§ 4. Еластичність попиту залежно від цін та доходу
Глава 9. Фірма як суб'єкт ринкових відносин
§ 1. Фірма (підприємство): сутність та функції
§ 2. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства)
§ 3. Ресурси (капітал) фірми
§ 4. Види фірм (підприємств)
Глава 10. Витрати і доходи фірми. Механізм ціноутворення
§ 1. Економічні витрати підприємства: сутність та види
§ 2. Доходи підприємства. Беззбитковість та рентабельність підприємства
§ 3. Ціна, її суть та значення у ринковій економіці. Основні фактори, що обумовлюють формування ціни на продукцію підприємства (фірми)
§ 4. Цінові стратегії підприємства (фірми). Особливості цінової політики
Глава 11. Ринок праці. Заробітна плата
§ 1. Ринок праці. Попит на працю. Пропозиція праці. Економічна природа заробітної плати
§ 2. Структура індивідуального ринку праці: рівень заробітної плати та зайнятість. Ринок праці з досконалою і недосконалою конкуренцією
§ 3. Організація оплати праці в Україні
§ 4. Реформа оплати праці в Україні та особливості її проведення
Глава 12. Ринок капіталу. Процент
§ 1. Капітал як чинник виробництва. Чиста продуктивність капіталу
§ 2. Попит та пропозиція капіталу. Дисконтування
§ 3. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні
§ 4. Ринок нерухомості та його інфраструктура
Глава 13. Система агробізнесу та земельна рента
§ 1. Аграрні відносини, їх специфіка та місце в економічній системі
§ 2. Агропромисловий комплекс та його структура. Види сільськогосподарських підприємств. Нові форми господарювання в АПК
§ 3. Поняття та види земельної ренти. Ціна землі
§ 4. Економічні та правові аспекти сучасної аграрної реформи в Україні
Глава 14. Ринок цінних паперів. Фондова біржа
§ 1. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів
Розділ IV. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ФІРМИ
Глава 15. Менеджмент: сутність, соціально-економічні та теоретичні основи
§ 1. Визначення менеджменту
§ 2. Соціально-економічні умови виникнення та розвитку менеджменту. Теорії менеджменту
Глава 16. Основні функції менеджменту
§ 1. Процес менеджменту та характеристика його основних функцій
§ 2. Планування: його види та завдання. Визначення мети, місії, чинників
§ 3. Організація, її основні компоненти та типи
§ 4. Мотивація: сутність, еволюція, ієрархія потреб та винагорода
§ 5. Контроль: основні завдання та етапи
Глава 17. Сполучні процеси менеджменту
§ 1. Керівництво: влада і лідерство
§ 2. Комунікації. Комунікаційна структура управління
§ 3. Прийняття рішень. Моделі та методи прийняття рішень
Глава 18. Сутність та основні концепції маркетингу
§ 1. Визначення маркетингу та його основні категорії
§ 2. Основні концепції маркетингу
§ 3. Види, функції та мета маркетингової діяльності
Глава 19. Маркетинговий аналіз ринку. Служба маркетингу у фірмі
§ 1. Система маркетингової інформації та її роль у ринковій адаптації підприємств
§ 2. Маркетингові дослідження: сутність, етапи та методи
§ 3. Сегментація ринку
§ 4. Служба маркетингу в фірмі: функції та структура
§5. Організація маркетингової служби
Розділ V. МАКРОЕКОНОМІКА
Глава 20. Основні результати і показники макроекономіки
§ 1. Система макроекономічних показників, їх зміст, форми, структура
§ 2. Національне багатство: сутність, структура та джерела збільшення
§ 3. Основні показники ефективності макроекономіки
Глава 21. Макроекономічна рівновага та економічне зростання
§ 1. Економічна рівновага: сутність, види та передумови
§ 2. Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит і сукупна пропозиція"
§ 3. Макроекономічне зростання: сутність, типи, чинники і критерії
Глава 22. Грошовий ринок
§ 1. Грошовий ринок, грошова маса та швидкість обігу грошей
§ 2. Попит на гроші
§ 3. Пропозиція грошей. Грошовий мультиплікатор
§ 4. Рівновага на грошовому ринку. Грошова (монетарна) політика держави
§ 5. Грошові реформи, необхідність та механізм їх проведення
Глава 23. Фінансова система. Державний бюджет. Податки
§ 1. Фінансова система
§ 2. Державний бюджет
§ 3. Загальні основи оподаткування. Система податків
Глава 24 Кредитно-банківська система
§ 1. Кредит, його сутність та функції
§ 2. Банківська система. Функції Національного банку України
§ 3. Банківські операції та послуги
Глава 25. Макроекономічна нерівновага. Циклічність розвитку ринкової економіки
§ 1. Економічні цикли: сутність, структура та фактори розвитку
§ 2. Економічні кризи: сутність, види та шляхи подолання. Особливості економічної кризи в Україні
§ 3. Економічна нестабільність і безробіття
§ 4. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор макроекономічної нестабільності
Глава 26 Економічна безпека держави
§ 1. Теоретичні основи економічної безпеки держави
§ 2. Економічна безпека держави: зміст, структура та класифікація
§ 3. Практичне забезпечення економічної безпеки держави
Глава 27. Роль держави в ринковій економіці
§ 1. Економічна роль держави в ринковій системі: сутність та чинники
§ 2. Основні напрями та методи державного регулювання економіки. Економічна політика держави
§ 3. Соціальна політика держави. Справедливість та соціальний захист
Розділ VI. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Глава 28. Ситність, структура та закономірності розвитку світового господарства. Зовнішньоекономічна діяльність України
§ 1. Поняття світового господарства. Головні сфери світової економіки
§ 2. Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародні організації
§ 3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України
Глава 29. Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок
§ 1. Еволюція міжнародної валютної системи
§ 2. Валютні курси. Конвертованість валют
§ 3. Світовий валютний ринок
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.