Libfree.com » Маркетинг » Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я.В. Бібліотека українських підручників
Информация к новости
  • Просмотров: 6389
  • Автор: admin
  • Дата: 6-11-2011, 20:23
 (голосов: 1)
6-11-2011, 20:23

Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я.В. Бібліотека українських підручників

Категория: Маркетинг

Маркетингова цінова політика - Литвиненко Я.В.

У посібнику ціна розглядається як економічна категорія, що в умовах ринкової економіки виконує важливі функції і розраховується на визначених принципах. Наводяться струк­тура вільної ціни, особливості її елементів, визначаються чин­ники, які впливають на рівень цін, подається класифікація цін за різними ознаками. Висвітлено питання державного регулю­вання ціноутворення, принципи та методи його здійснення в Україні, особливості регулювання цін в інших країнах світу. Розкриваються особливості маркетингової цінової політики підприємства, методичні підходи, етапи та конкретні методи її розробки. Посібник містить контрольні запитання та завдан­ня для перевірки знань студентів, тести і відповіді на них. Наво­дяться завдання для розв'язання на практичних заняттях та ме­тодики вирішення окремих із них.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде ко­рисною також аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям і економістам-практикам.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. МАРКЕТИНГ ТА ЦІНИ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВЗАЄМОДІЯ
1.1. Сутність та зміст маркетингу
1.2. Складові маркетингу та їх характеристика
1.3. Концепції та стратегії маркетингу: р| методика їх розробки
Виробнича концепція
Товарна концепція
Цінова концепція
Концепція збуту
Концепція тактичного маркетингу
Концепція ефективності діяльності підприємства
1.4. Маркетинг і ціни та місце, яке вони займають у системі ринкової економіки
Головні принципи маркетингу
Функції маркетингу
1.5. Процес маркетингових досліджень та його характеристика
Контрольні запитання та завдання
Розділ 2. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗМІСТ
2.1. Система інформаційного забезпечення ціноутворення
2.2. Аналіз та його місце в системі формування маркетингової цінової стратегії
2.3. Система планування цін та її зміст
Метод кореляції та регресії
Група економіко-статистичних методів
Метод варіантної розробки плану
Методи моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмування
Стратегічне планування цін
Поточне планування
Оперативне планування
Контрольні запитання та завдання
Розділ 3. ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
3.1. Теорії ціни та їх зміст
Теорія попиту та пропозиції
Теорія трудової вартості
Теорія граничної корисності
3.2. Ціноутворення в умовах ринкової економіки
Ринкове ціноутворення
Командно-адміністративне ціноутворення
Принципи ціноутворення
3.3. Залежність ціноутворення від типу ринку
Ринок ринкової економіки
Ринок монопольної конкуренції
Ринки командно-адміністративної економіки
Монопольний ринок
Олігополістичний ринок
Ринки змішаної економіки
Ринки натурального господарства
3.4. Сутність ціни та функції, які вона виконує
Функції цін
Облікова функція
Функція збалансованості попиту та пропозиції
Стимулююча функція
Розподільча функція
Функція розміщення виробництва
Контрольні запитання та завдання
Розділ 4. СТРУКТУРА ЦІНИ, її КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ
4.1. Структура ціни як об'єкта управління
Економічні елементи собівартості
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Витрати на амортизацію основних фондів та нематеріальні активи
Інші витрати
Витрати за включенням у собівартість
Прямі витрати
Непрямі витрати
Витрати за ступенем впливу обсягів виробництва на рівень витрат
Витрати за ступенем корисності
Витрати за місцем виникнення
Витрати, залежно від календарного періоду
Витрати обертання
4.2. Чинники, які впливають на ціни
Попит споживачів
Пропозиція виробника
Доходи населення
Особливості поведінки споживачів
Вплив держави на політику ціноутворення
Цінова реклама
Фінансова система
Грошовий обіг
Кредитно-грошова система
Інфляція
Учасники каналів збуту
Конкуренція
Збільшення витрат за незалежних від підприємства причин
4.3. Види цін та їх характеристика
1. За каналами товароруху.
2. За ступенем регулювання.
3. За територією дії.
4. За ступенем монопольності.
5. За часом дії ціни поділяються на:
6. За документальністю встановлення.
7. Залежно від суб'єкта встановлення.
8. Біржові ціни.
9. Транспортні тарифи.
10. Ціни на послуги.
11. Тарифи па зовнішньоторговельну діяльність
Контрольні запитання та завдання
Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
5.1. Організація контролю за цінами з боку держави
5.2. Методи державного регулювання цін
Прямі методи
Непрямі методи
Економічні методи
Адміністративно-командні методи
5.3. Державне регулювання цін в Україні
5.4 Досвід регулювання цін в інших країнах світу
Сполучені Штати Америки
Франція
Іспанія
Данія
Греція
Швеція
Японія
Фінляндія
Контрольні запитання та завдання
Розділ 6. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СУТНІСТЬ
6.1. Особливості цінової політики підприємства
6.2. Етапи розробки цінової політики та їх зміст
Перший етап (визначення загальних цілей політики ціноутворення)
Другий етап (визначення цінової політики підприємства)
Третій етап (загальний напрям політики ціноутворення)
Контрольні запитання та завдання
Розділ 7. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ
7.1. Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві
7.2. Витратні методи визначення ціни
Метод "витрати + прибуток"
Метод "мінімальних витрат"
Метод "надбавки до ціни"
Метод цільового ціноутворення
Метод встановлення ціни "з урахуванням точки беззбитковості"
7.3. Розрахунок ціни на підставі попиту споживачів
Метод визначення ціни на підставі мінімальних витрат та прибутку
Метод визначення ціни на підставі максимального розміру збитків та прибутку
Метод визначення ціни з "орієнтацією на конкурентів"
Метод визначення ціпи з "орієнтацією на ринкові ціни"
Метод визначення ціни "на змаганні"
Контрольні запитання та завдання
Розділ 8. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Сутність маркетингових стратегій та їх класифікація за різними ознаками
8.2. Види стратегій ціноутворення та їх характеристика
Стратегія "знімання вершків"
Стратегія "упровадження на ринок"
Стратегія "психологічного впливу"
Стратегія "лідера на ринку"
Стратегія "престижної ціни"
Стратегія "плинної спадаючої ціни"
Стратегія "довгострокової ціни"
Стратегія "сегмента ринку"
Стратегія "гнучкої ціни"
Стратегія "переважної ціни"
Стратегія ціни на знятий з виробництва товар, або випуск якого припинено
Стратегія "зниженої ціни"
Стратегія "договірної ціни"
Стратегія масових закупівель
Стратегія "єдиної ціни"
Стратегія ціноутворення під час розпродажу
Стратегія сезонної ціни
Стратегія сервісної ціни
8.3. Цінові знижки як частина маркетингової цінової стратегії
Контрольні запитання та завдання
Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
9.2. Чинники, які потрібно враховувати при визначенні цін зовнішньоекономічної діяльності
Підвищення продуктивності праці
Життєвий цикл товару (тобто ціна відтворення виробництва)
Особливості реалізації товарів
Рівень розвитку країн-експортерів
9.3. Особливості ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Метод аналогій з поправками
Методи техніко-економічних розрахунків
Контрольні запитання та завдання
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ "МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА"
Відповіді та пояснення до тестів
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.