Запитання і завдання для самостійної роботи, Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю, Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. У чому полягають специфічні особливості мислення як вищої форми пізнавальної діяльності?

2. У чому виявляється істотна відмінність абстрактного пізнання дійсності від чуттєвого?

3. У чому полягає особливість опосередкованого способу пізнання дійсності?

4. Що характеризує істотні ознаки предметів та явищ, які є об'єктом мисленого пізнання?

5. Охарактеризуйте головні операції мислення.

6. Що є кінцевим продуктом мисленого пізнання дійсності?

7. У чому полягає відмінність понять від уявлень як форм пізнання дійсності?

8. Як співвідносяться між собою проблемна ситуація та завдання?

9. Визначте головні етапи процесу розв'язання завдання.

10. За якими принципами мислення може бути поділене на різновиди?

Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

1. Чи достатньо буде, характеризуючи мислення, вказати на такі його ознаки: це спосіб опосередкованого та узагальненого відображення внутрішніх властивостей об'єктів та явищ дійсності?

2. Чи є соціальна природа мислення необхідною умовою його розвитку?

3. Чи всі операції мислення названі: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація?

4. Чи достатньою є така характеристика операції аналізу: аналіз -це розкладання цілого на частини?

5. Чи достатньою є така характеристика операції синтезу: синтез — це об'єднання в ціле елементів, виокремлених в об'єкті в процесі аналізу?

6. Чи згодні ви з твердженням, що продуктом мислення можуть бути лише поняття?

7. Чи згодні ви з твердженням, що в поняттях як формі мислення найповніше відображаються всі властивості та якості об'єктів?

8. Чи вважаєте ви, що поняття "завдання" іноді може бути ширшим, ніж поняття "проблемна ситуація"?

9. Чи правильно названі форми мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне, поняттєве?

Завдання та проблемні ситуації

1. У чому виявляється принципова відмінність мислення людини від "мислення" машини? Наведіть аргументи, які б переконливо доводили наявність такої відмінності.

2. У чому полягають відмінності мислення людини та мислення тварини? Що не дає можливості мисленню тварини піднестися до рівня людського мислення?

3. Про які якості розуму йдеться в наведеному описі: "Він мав ґрунтовні знання у сфері як соціальних, так і природничих наук і вмів цими знаннями добре користуватися. У досліджуваних явищах він прагнув віднайти їхню сутність, з'ясувати головні причини, зв'язки. Відкидаючи будь-які шаблони, при аналізі нових фактів умів бачити їх з нового боку й не боявся критично оцінити свої попередні погляди. Іноді він припускався помилок, але вмів усувати їх згодом".

Література

1. Балл Г. А. Теория учебних задач. Психолого-педагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990.

2. Беспалов Б. И. Действие. Психологические механизмы визуального мышления. - М, 1984.

3. Брушлинский А. В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. - М., 1983.

4. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1982.-Т.2.

5. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

6. Калмыкова 3. И. Продуктивное мышление как основа обучаемости.-М., 1988.

7. Коваленко А. Б. Психологія розуміння. - К.: 1999.

8. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

9. Максименко С. Д. Процес розуміння задач. - К.: Знания, 1979.

10. Максименко С. Д. Індивідуальні особливості мислення дитини.-К.: Знання, 1979.

11. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т.1. Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - К.: Форум, 2002.

12. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.], Т. 2. Моделювання психологічних новоутворень. - К. : Форум, 2002

13. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972.

14. Немов Р. С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

15. Общая психология / Под ред. С. Д. Максименко. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999.

16. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

17. Основи загальної психології / За ред. С. Д. Максименка. - К.: НПЦ "Перспектива", 1998.

18. Петухов В. В. Психология мышления: Учеб.-метод. пособие.— М., 1987.

19. Поддьяков Т. Н. Мышление дошкольника. - М., 1977.

20. Психологія / За ред. Г. С. Костюка. - К.: Рад. школа, 1968.

21. Самойлов А. Е. Теоретические проблемы логико-психологического анализа мышления. — Запорожье, 1997.

22. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту. - К.: Знання, 2001.

23. Тихомиров О. К. Психология мышления. - М., 1984.

24. Холодная М. А. Интегральные структуры понятийного мышления. -Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1983.

25. Эсаулов А. Ф. Психология решения задач. - М.: Высш. школа, 1972.

26. Якиманская М. С. Знание и мышление школьника. - М., 1985.