Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9942
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Конституційне (державне) право зарубіжних країн - Бесчастний В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У посібнику висвітлюються норми права, що регламентують основні принципи соціально-економічного, політичного і територіального устрою держав, визначають права, свободи і правовий статус громадян, наводиться характеристика системи органів влади провідних держав світу. Посібник складається з двох частин; загальної і особливої. У першій розкриваються загальні засади конституційно-правового регулювання, у другій – аналізуються конституційно-правові системи конкретних країн (США, Франції, Японії, Росії та ін.).
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5090
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:45
6-11-2011, 20:45

Правознавство - Копиленко О.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник створено на основі досвіду викладання курсу «Пра­вознавство» у Слов'янському державному педагогічному університеті. Посібник містить теоретичний матеріал з 19 тем, поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. В навчаль­но-методичній розробці висвітлюються вихідні поняття про право та пра­вові явища, розкривається зміст норм і правових відносин основних галу­зей українського законодавства.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13279
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Муніципальне право України - Погорілко В.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У підручнику всебічно висвітлені питання як загальної теорії муніципального права (предмет, метод, джерела, система тощо), так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється територіальним громадам, представницьким органам місцевого самоврядування, особливостям правового статусу органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та муніципальним асоціаціям в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8025
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Теорія держави і права - Ведєрніков Ю.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У посібнику розкриваються найважливіші загальнотеоретичні положення про державу і право, закономірності виникнення та існування цих інститутів. За структурою посібник складається з двох частин. У першій частині послідовно висвітлено теми, передбачені програмою навчальної дисципліни "Теорія держави і права", дається чітке визначення найважливіших понять, термінів, наводяться класифікації державно-правових явищ, їх ознак та елементів. У другій частині навчальний матеріал подано у формі структурно-логічних схем.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2606
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Громадські об’єднання в Україні - Бесчастний В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У пропонованому посібнику з позицій права висвітлено створення та діяльність об’єднань в Україні, дані про напрями діяльності політичних партій, профспілок, молодіжних, жіночих, ветеранських організацій, козацьких формувань тощо. Відображено порядок створення недержавних організацій, прийому до них нових членів, умови припинення їх діяльності. Розгляд цих питань ґрунтується на аналізі численних нормативно-правових актів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4287
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Земельне право - Корнєєв Ю.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник з предмету "Земельне право" підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми курсу "Земельне право" та містить: програму курсу; розділи відповідно до тематики навчальної програми; перелік питань для самоконтролю і підготовки до практичних (семінарських) занять після кожної теми; тестові завдання для заліку; перелік питань, що виносяться на залік; ситуативні задачі; методичні рекомендації та завдання для домашньої контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; словник - перелік основних понять земельно-правових відносин, список використаних джерел.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12109
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Право соціального захисту - Болотіна Н.Б. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Монографія присвячена теоретичному аналізу проблем становлення та розвитку нової галузі національного права України – права соціального захисту. Досліджується право соціального захисту як юридичний механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на соціальний захист. На основі національної і зарубіжної юридичної практики розглядаються сучасні тенденції у сфері державного забезпечення соціальних прав, аналізуються поняття, структура та організаційно-правові форми соціального захисту, конституційні гарантії здійснення права людини на соціальний захист в Україні.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4060
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Адміністративне право - Алфьоров С.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному виданні у змістовній формі викладено курс адміністративного права України. У ньому відповідно до навчальної програми вміщено основні відомості про інститути цієї галузі права, показано її систему, форми та методи адміністративно-правового регулювання, окреслено адміністративний статус суб'єктів адміністративного права.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3108
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Місцеве самоврядування - Камінська Н.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник підготовлений для студентів, курсантів, слухачів різних форм навчання, покликаний допомогти їм у вивченні навчальних дисциплін «Муніципальне право», «Місцеве самоврядування України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування» та ін.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5855
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Податкове право - Бандурка О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Розглядаються сутність податкового права та основні принципи побудови податкової системи України, питання адміністрування податків та механізм справляння основних видів податків і зборів. Особлива увага приділяється організації податкового контролю та відповідальності за порушення податкового законодавства.