DataLife Engine > Історія > Історія України - Лазарович М.В. Бібліотека українських підручників

Історія України - Лазарович М.В. Бібліотека українських підручників


6-11-2011, 21:00. Разместил: admin
Історія України - Лазаревич М.В.

На основі кращих здобутків історіографії висвітлюється історія України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання. У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця най важливіших історичних подій та рекомендована література. Посібник відповідає програмі курсу «Історія України» для вищих навчальних закладів.

Розраховано на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто цікавиться історією України.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
1.1. Становлення і розвиток людського суспільства
Палеоліт
Мезоліт
Неоліт
Енеоліт
Бронзовий вік
Ранній залізний вік
1.2. Формування державотворчих традицій
Кіммерійці
Скіфи
Сармати
Античні міста Північного Причорномор'я
1.3. Походження слов'ян та їх розселення на території України
Антське об'єднання
Державно-племінні утворення VII—VIII століть
Господарство та суспільні відносини
Вірування
Розділ 2. КИЇВСЬКА РУСЬ
2.1. Становлення централізованої держави на чолі з Києвом
Теорії походження Русі
Руська земля
Формування Київської Русі
2.2. Піднесення та розквіт Київської Русі
Володимир Великий
Ярослав Мудрий
Ярославичі
2.3. Русь-Україна у період політичної роздробленості
Причини роздробленості
Наслідки роздробленості
Монголо-татарська навала
Розділ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
3.1. Об'єднання українських земель у складі Галицько-Волинського князівства
Галичина
Волинь
Утворення Галицько-Волинського князівства
3.2. "Королівство Русі" Данила Галицького
Занепад княжої влади
Данило Галицький
3.3. Галицько-Волинська держава в останній третині XIII — першій половині XIV ст.
Внутрішня децентралізація
Відновлення єдності
Поступовий занепад
3.4. Культура Русі-України княжої доби (IX — перша половина XIV ст.)
Освіта і наука
Літописання та література
Ремісництво і зодчество
Образотворче та музичне мистецтво
Розділ 4. УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ
4.1. Литовсько-Руська держава
Утвердження Литви на українських землях
Кревська унія та її наслідки
Боротьба за збереження автономії українських земель
4.2. Польська експансія на українські землі в другій половині XIV — середині XVII ст.
Політика Польщі на західноукраїнських землях
Люблінська унія
Україна у складі Речі Посполитої
4.3. Національно-культурний та релігійний рух в Україні
Полонізація української знаті
Братства
Берестейська унія
4.4. Культура України середини XIV — першої половини XVII ст.
Освіта та наука
Книгодрукування
Мистецтво
Розділ 5. УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО
5.1. Формування козаччини на українських землях
Причини зародження козацтва
Сутність козацтва
Реєстрове козацьке військо
5.2. Запорізька Січ — вільна козацька республіка
Організація Січі
Адміністративно-політичний устрій
Військове мистецтво, побут та звичаї
5.3. Боротьба з турецько-татарською експансією
Турецько-татарська загроза
Козацтво на варті південних рубежів
Чорноморські походи
Петро Сагайдачний
Хотинська війна
5.4. Козацько-селянські повстання кінця XVI — першої половини XVII ст.
Перша проба сил: Косинський та Наливайко
Від Курукового озера до Кодацького порога
Повстання 1637—1638 років
Розділ 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ШД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
6.1. Причини та передумови національно-визвольних змагань українців
Причини революції
Богдан Хмельницький
6.2. Перші перемоги
Початок повстання
Від Жовтих Вод до Замостя
Становлення державної ідеї
6.3. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1649-1653 pp.
Збаразько-зборівська кампанія
Державне будівництво
Білоцерківський договір
Воєнні дії 1652—1653 років
6.4. Українсько-московський договір та його реалізація в 1654—1657 pp.
Переяславська рада
"Березневі статті"
Відновлення війни з Польщею
Загострення відносин із Москвою
Антипольська коаліція
Розділ 7. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1657-1676 роки)
7.1. Загострення кризи української державності у 1657—1663 pp.
Іван Виговський
Початок громадянської війни
Розрив відносин з Московією
Гадяцький договір
Українсько-московська війна
Усунення Виговського від влади
Юрій Хмельницький
7.2. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну
Правобережжя
Лівобережжя
7.3. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави
Зміцнення позицій
Воєнні дії проти Польщі
Возз'єднання Козацької України
Під турецьким протекторатом
Поразка революції
Розділ 8. УКРАЇНА наприкінці XVII — у XVIII столітті
8.1. Становлення Гетьманщини. Іван Мазепа та Пилип Орлик
Дем'ян Многогрішний
Іван Самойлович
Іван Мазепа
Відносини з Москвою
Спроби возз'єднання України
Загострення українсько-московських протиріч
Українсько-шведський союз та його невдачі
Пилип Орлик
8.2. Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України, його остаточна ліквідація
Іван Скоропадський
Павло Полуботок
Данило Апостол
"Правління Гетьманського Уряду"
Кирило Розумовський
Остаточна ліквідація автономного устрою України
8.3. Суспільно-політичне становище Слобідської, Південної, Правобережної та Західної України
Слобожанщина
Південна Україна
Правобережжя
Західна Україна
8.4. Культура України у другій половині XVII — XVIII ст.
Освіта
Література
Книгодрукування
Музичне мистецтво
Театр
Архітектура і будівництво
Образотворче мистецтво
Розділ 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (кінець XVIII — XIX століття)
9.1. Суспільно-політичне та економічне становище в кінці XVIII — першій половині XIX ст.
Адміністративний поділ
Національна політика
Кріпосницький гніт
Промисловий розвиток
Соціальна боротьба
9.2. Початки національного відродження
Передумови відродження
Таємні організації
Кирило-Мефодіївське товариство
9.3. Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст.
Скасування кріпацтва
Адміністративно-політичні реформи
Індустріалізація
Соціальні суперечності
9.4. Український національний рух у 1860—1890-ті роки
Громади
Валуєвський циркуляр
Діяльність "старогромадівців"
Емський указ
Радикалізація українського руху
Розділ 10. ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ (кінець XVIII — XIX століття)
10.1. Розвиток західноукраїнських земель у кінці XVIII — першій половині XIX ст.
Адміністративний поділ
Економічне становище
Реформи "освіченого абсолютизму"
Антифеодальна боротьба
Перші паростки національного відродження
"Руська трійця"
10.2. Революція 1848-1849 pp. та її вплив на розвиток краю
Скасування панщини
Головна Руська Рада
Революційна боротьба
10.3. Перетворення Західної України на "П'ємонт" національного відродження (друга половина XIX ст.)
Господарство
Посилення польських впливів у Галичині
Москвофіли
Народовці
Співпраця галичан і наддшпрянців
Радикальний рух
Здобутки національного руху
10.4. Українська культура XIX ст.
Освіта
Наука
Література
Театр
Музично-пісенна творчість
Образотворче мистецтво
Розділ 11. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ на початку XX століття
11.1. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині
Політизація національного життя
Революція 1905—1907 років
Післяреволюційна реакція
11.2. Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях
Обмеження політичних прав українців
Національна дискримінація
Наростання українського спротиву
Пошук національних пріоритетів
Спортивно-протипожежний та стрілецький рух
11.3. Україна в Першій світовій війні
Українські землі у планах воюючих сторін
Вплив війни на Україну
Українські січові стрільці
Наслідки війни
Розділ 12. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917—1921 років
12.1. Центральна Рада: становлення національної державності
Формування нових осередків влади
Боротьба за автономію України
Перший Універсал Центральної Ради
Другий Універсал Центральної Ради
Наростання політичної кризи
Третій Універсал Центральної Ради
Посилення більшовицької загрози
Війна Радянської Росії проти України
Четвертий Універсал Центральної Ради
Брестський мир
Розпуск Центральної Ради
12.2. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського
Переворот 29 квітня
Внутрішня політика
Зовнішньополітична діяльність
Прорахунки Гетьманату
Антигетьманська опозиція
Ліквідація Гетьманату
12.3. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях
Передумови повстання
Листопадовий зрив
Державне будівництво
Акт злуки УНР і ЗУ HP
Українсько-польська війна
12.4. Встановлення влади Директори: відродження та занепад УНР
Програма революційних перетворень
Друга війна більшовицької Росії проти України
Кінцевий етап визвольних змагань
Втрата української державності: причини і наслідки
12.5. Культура України початку XX ст.
Освіта
Наука
Література
Преса та видавництво
Театр
Музично-пісенна творчість
Образотворче мистецтво
Будівництво та архітектура
Розділ 13. МІЖВОЄННА УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ
13.1. Українські землі в умовах насадження комуністичного режиму та втягнення до складу СРСР
Встановлення більшовицької влади
"Воєнний комунізм"
Голод 1921—1923 років
НЕП
Створення СРСР
13.2. Національна політика більшовиків в Україні
Причини "коренізації"
Українізація
Наслідки національного відродження
Згортання українізації
13.3. Трагедія соціалістичної модернізації
Індустріалізація
Колективізація сільського господарства
Голодомор 1932—1933 років
Масові репресії
Розділ 14. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20—30-ті роки XX століття
14.1. Національна політика Польщі на окупованих територіях
Анексія західноукраїнських земель
Наступ на національні права українців
Пацифікація
14.2. Український визвольний рух
Легальна течія
Комуністичний рух
Український націоналізм
Спроби "нормалізації"
14.3. Становище українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття
Румунський окупаційний режим
Українські землі під владою Чехо-Словаччини
Карпатська Україна
14.4. Становище української культури у міжвоєнний період
Освіта
Наука
Література
Музичне, театральне, образотворче мистецтво
Комуністичний погром української культури
Розділ 15. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1939 — початок 1950-х років)
15.1. Українські землі на першому етапі війни (вересень 1939 — червень 1941 р.)
Радянсько-німецький альянс
"Радянізація" Західної України
Масові репресії
Опір утвердженню комуністичного режиму в Західній Україні
Становище східноукраїнських земель
15.2. Встановлення нацистського окупаційного режиму та народний опір йому
Україна в планах Німеччини
Початок радянсько-німецької війни
Причини перших поразок
Нацистська окупація
Рух опору
15.3. Битва за Україну
Вигнання нацистів з Лівобережжя
Остаточне звільнення України
15.4. Труднощі післявоєнної відбудови
Втрати України у війні
Господарство
Визвольний рух у Західній Україні
Депортація українців
Ідеологічний наступ режиму
15.5. Культурне життя
Освіта
Наука
Література
Образотворче, музичне, театральне мистецтво
Розділ 16. ВІД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІНІЗМУ: УКРАЇНА в середині 1950-х — першій половині 1980-х років
16.1. Десятиліття контрольованого лібералізму
Початок "відлиги"
Десталінізація
Економічні експерименти
" Шістдесятники"
Кінець "відлиги"
16.2. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму (друга половина 1960-х — середина 1980-х років)
Поглиблення економічної кризи
Зміна політичного курсу
Посилення реакції
16.3. Дисидентський рух
Основні напрями
Форми спротиву
Українська гельсинкська група
Переслідування дисидентів
Розділ 17. УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ: 1985-1991 роки
17.1. Горбачовська "перебудова" в українському контексті
Спроби змін: причини і суть
Централізований "ринок"
Чорнобильська трагедія
17.2. Зростання національної свідомості
Початки національного відродження
Становлення багатопартійності
Виборчі кампанії
17.3. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність
Перші кроки суверенізації
Загострення економічного становища
Останні потуги імперії
17.4. Українська культура другої половини XX ст.
Освіта
Наука
Література
Музичне, театральне, кіно- та образотворче мистецтво
Розділ 18. СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
18.1. Перші здобутки і перші втрати: Президент Леонід Кравчук
Остаточний демонтаж СРСР
Становлення національної державності
Наростання кризових явищ
18.2. Реформи та ілюзії: Президент Леонід Кучма
Конституційний процес
Економічне становище
Виборчі перегони 1998—1999 pp.
На зламі тисячоліть
18.3. Українська помаранчева революція 2004 р. Президент Віктор Ющенко
Президентська кампанія 2004 р.
Українська помаранчева революція
Україна у 2005—2007 pp.
18.4. Основні орієнтири зовнішньої політики
Формування зовнішньополітичної стратегії
Західний напрям
Відносини з державами СНД
18.5. Культура України
Освіта
Наука
Література
Музичне, театральне, кіно- та образотворче мистецтво, спорт
Церква
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

Вернуться назад