DataLife Engine > Економіка > Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручників

Економічна теорія - Мочерний С.В Бібліотека українських підручників


6-11-2011, 21:01. Разместил: admin
Економічна теорія - Мочерний С.В

У підручнику проаналізовано набутий класичних і сучасних економічних напрямів, течій, шкіл, розкрито сутність і становлення соціально-економічних систем у процесі розвитку цивілізації, а також зміст основних економічних законів, категорій і явищ, які вони позначають. В окремих розділах окреслено загальну картину сучасного глобалізованого світу, перспективи народного господарства України, зародження і розвиток вітчизняної економічної думки від середніх віків до сучасності.

Пізнанню особливостей, тенденцій розвитку.сучасної економічної науки сприятиме висвітлення доробку вчених-нобеліантів.

Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться аспірантам, викладачам.ЗМІСТ


1. Загальні основи економічного розвитку
1.1. Предмет економічної теорії
Світова економічна думка про предмет економічної теорії та політичної економії
Зародження економіки як науки.
Основні етапи розвитку політичної економії та економічної теорії
Сучасні економісти про предмет економічної теорії.
Обґрунтування предмета економічної теорії та політичної економії.
Основні відмінності між політичною економією і економікс.
Функції економічної теорії.
Економічна система та її структура
Економіка та економічна система.
Продуктивні сили.
Виробничі відносини.
Економічна власність і виробничі відносини.
Техніко-економічні відносини.
Організаційно-економічні відносини.
Технологічний спосіб виробництва.
Суспільний спосіб виробництва.
Економічна структура суспільства.
Сутність економічних законів та їх класифікація
Категорія "закон".
Класифікація економічних законів.
1.2. Методологія дослідження економічних систем
Загальнонаукові та філософські принципи економічного дослідження
Поняття і структура методу економічної теорії.
Загальнонаукові методи пізнання.
Політико-економічні засоби пізнання
Метод абстракції та сходження від абстрактного до конкретного.
Основні закони діалектики в економічному дослідженні.
Історичне, логічне та інші методи пізнання.
1.3. Економічні системи в процесі розвитку світової цивілізації
Економічні системи в докапіталістичних формаціях
Первіснообщинний спосіб виробництва.
Рабовласницький спосіб виробництва.
Феодальний спосіб виробництва.
Економічна система домонополістичного капіталізму
Первісне накопичення капіталу.
Еволюція капіталізму в промисловості.
1.4. Економічний прогрес і його рушійні сили
Сутність та критерії економічного прогресу
Сутність економічного прогресу.
Типи економічного зростання.
Критерії економічного розвитку.
Рушійні сили та фактори економічного прогресу
Економічні суперечності — головна рушійна сила прогресу.
Суспільний поділ праці.
Фактори економічного прогресу.
Закони економічного прогресу
Закон економії робочого часу.
Закон зростання продуктивності праці.
1.5. Людина — головна рушійна сила соціально-економічного прогресу
Соціально-економічна сутність людини
Соціальна сутність людини.
Людина економічна.
Економічні потреби та інтереси людини
Економічні потреби.
Економічні інтереси.
Закон зростання потреб.
1.6. Науково-технічна революція і соціально-економічний прогрес
Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція
Сутність науково-технічного прогресу.
Сутність науково-технічної революції.
Перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу.
Особливості сучасного етапу НТР і соціально-економічний прогрес
Вплив НТР на зміст праці.
2. Товарно-грошові відносини і ринкова економіка
2.1. Товарне виробництво та його еволюція
Основні форми організації виробництва
Натуральне виробництво.
Товарне виробництво.
Безпосередньо суспільне виробництво.
Товар і праця, що його створює
Споживча вартість.
Вартість та мінова вартість.
Характер і форми втіленої в товарі праці.
Еволюція товару та новітні тенденції розвитку товарного виробництва
Еволюція товару в XX ст.
Тенденції розвитку товарного виробництва.
Закон вартості та його функції
Економічний зміст закону вартості.
Теорії вартості
Трудова теорія вартості.
Концепція граничної корисності.
Концепція попиту і пропозиції.
2.2. Гроші та інфляція
Виникнення і сутність грошей
Еволюція форм вартості та виникнення грошей.
Системна сутність та основні функції грошей.
Грошові системи та основні види грошей в процесі їх еволюції
Суть та структура грошових систем.
Основні види грошей у процесі еволюції.
Закони грошового обігу та інфляція
Закони грошового обігу.
Грошова маса та її структура.
Причини виникнення та суть інфляції.
Сталість грошей. Грошові реформи.
Теорії інфляції.
2.3. Ринок і економічна система
Сутність і структура ринку
Еволюція поглядів щодо сутності поняття "ринок".
Умови формування і розвитку ринку.
Критерії класифікації та структура ринків
Критерії класифікації ринків.
Сутність та основні елементи інфраструктури ринку
Інфраструктура як економічна категорія.
Основні елементи та підсистеми сучасної інфраструктури ринку.
2.4. Ринкова рівновага та механізми її досягнення
Основні закони ринкової рівноваги та механізм їх дії
Сутність попиту та пропозиції.
Закон попиту.
Закон спадної віддачі.
Еластичність попиту і пропозиції та закони їх взаємодії
Сутність та види еластичності.
2.5. Конкуренція, концентрація і монополія
Сутність конкуренції та її вплив на концентрацію виробництва
Економічний зміст конкуренції.
Закон конкуренції.
Концентрація виробництва.
Причини виникнення, сутність та форми монополій
Монополія як економічна категорія.
Причини виникнення та критерії класифікації монополій.
Основні форми та типи монополістичних об'єднань у промисловості. Закон монополізації виробництва.
Особливості монополізації економіки в сучасних умовах.
Концентрація та централізація банківського капіталу і розвиток банківських монополій.
Діалектика монополії і конкуренції в умовах капіталізму
Співвідношення монополії і конкуренції.
Основні форми та методи конкурентної боротьби.
Монопольні ціни і монопольний прибуток.
2.6. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція
Цивілізаційний та формаційний підходи і основні критерії класифікації економічних систем
Сутність цивілізаційного та формаційного підходів у економічному дослідженні та аналізі основних економічних систем.
Основні критерії класифікації економічних систем.
Основні моделі капіталістичної економіки та головні функції держави
Сутність ринкової та соціально-ринкової економік.
Соціально-ринкове господарство.
Сучасне застосування терміна "ринкова економіка".
Причини виникнення регульованої ринкової економіки та головні функції держави.
Сутність та структура господарського механізму.
Соціально-економічні моделі майбутньої та перехідної економіки
Змішана економіка — модель сучасної перехідної економіки.
Народна економіка — найдосконаліша модель майбутнього розвитку суспільства.
Концепція постіндустріального суспільства — технократична модель майбутньої цивілізації.
3. Мікроекономіка
3.1. Сутність та основні види підприємств
Економічна сутність підприємств та їх структура
Підприємство як економічна категорія.
Види підприємств залежно від типу і форми економічної власності.
Види підприємств залежно від обсягів виробництва, розміру капіталу.
Акціонерні компанії в економічній системі
Сутність акціонерних компаній та акціонерного капіталу.
Акціонерний капітал.
Акції і контрольний пакет акцій.
Фіктивний капітал.
Концепція демократизації капіталу.
Організаційно-правові форми підприємств та принципи їх діяльності
Корпорації.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Повне товариство.
Командитне товариство.
3.2. Капітал і підприємництво
Економічний зміст поняття "капітал"
Економічна думка країн Західної Європи та Америки про поняття "капітал".
Характеристика капіталу в радянській економічній літературі та працях вітчизняних учених 90-х років XX ст. — початку XXI ст.
Сутність капіталу.
Експлуатація та її форми.
Кругооборот та оборот капіталу
Капітальні блага.
Постійний та змінний капітали.
Зношування основних виробничих фондів.
Кругооборот капіталу.
Оборот капіталу.
Підприємництво і підприємці
Сутність підприємництва.
Функції підприємництва та особисті якості підприємця.
Нагромадження капіталу та його історична тенденція
Первісне нагромадження капіталу.
Функціональне нагромадження капіталу.
Сутність історичної тенденції капіталістичного нагромадження.
3.3. Витрати виробництва, ціни і прибуток
Витрати виробництва та їх структура
Витрати виробництва як економічна категорія.
Собівартість продукції.
Західні вчені про витрати виробництва.
Шляхи зниження собівартості продукції.
Ціни, механізм ціноутворення і теорії цін
Сутність ціни.
Теорія ціни.
Функції та види ціни.
Механізм ціноутворення.
Прибуток та теорії прибутку
Економічний зміст прибутку.
Теорії прибутку.
3.4. Ринок робочої сили і праці та заробітна плата
Ринок праці і робочої сили та її вартість
Поєднання працівників із засобами виробництва.
Сутність ринку праці та ринку робочої сили.
Власність на робочу силу.
Вартість та ціна робочої сили.
Міжнародна класифікація вартості робочої сили.
Вартість робочого місця.
Заробітна плата, її форми та системи
Заробітна плата та її функції.
Фактори, що впливають на заробітну плату.
Форми і системи заробітної плати.
Реальна заробітна плата та реальні доходи населення
Реальна заробітна плата та її динаміка.
Структура доходів і витрат сім'ї.
Реальні доходи населення та їх використання.
3.5. Менеджмент і маркетинг на підприємстві
Сутність менеджменту та основні форми управління підприємством
Сутність та основні функції менеджменту.
Основні форми організаційних структур управління.
Основні види менеджменту.
Менеджери і менеджеризм
Причини зростання ролі менеджерів та структура менеджментського корпусу.
Менеджеризм та його еволюція.
Сутність і структура маркетингу
Сутність маркетингу та його основні види.
Структура маркетингу.
Міжнародний маркетинг.
3.6. Відносини економічної власності у сільському господарстві та сфері торгівлі
Продуктивні сили та відносини власності у сільському господарстві
Сільське господарство та особливості його розвитку.
Еволюція власності на землю.
Радикальні зміни в економічних відносинах власності та АПК
Аграрна політика та аграрні реформи у сільському господарстві.
Аграрно-промисловий комплекс.
Форми земельної ренти та ціна землі
Диференціальна та монопольна земельна рента.
Абсолютна рента.
Економічна власність у сфері торгівлі
Торговельний капітал і торговельний прибуток.
Еволюція торговельного капіталу (власності).
4. Теоретико-методологічні проблеми макроекономіки
4.1. Відтворення та ефективність національного виробництва
Відтворення та його особливості за сучасних умов
Сутність відтворення та його основні елементи.
Відтворення сукупного суспільного продукту.
Відтворення технологічного способу виробництва.
Відтворення економічної власності і господарського механізму.
Результативність економічного відтворення та його ефективність
Суспільний національний продукт та його вимірювання.
Валовий національний та внутрішній продукт.
Національний доход і кінцевий продукт.
Національне багатство.
Ефективність суспільного виробництва.
Ефективність праці.
Відтворення національного доходу
Виробництво і розподіл національного доходу.
Перерозподіл національного доходу та його вплив на процес відтворення.
Споживання, заощадження і нагромадження національного доходу.
4.2. Фінанси в системі економічних відносин
Фінансова і бюджетна системи та їх структура
Фінанси і фінансова система.
Державні бюджети та бюджетні системи.
Державні доходи.
Сутність податків та їх структура
Податки і податкові системи.
Особистий подохідний податок.
Податок на прибуток підприємств.
Місцеві податки.
Прямі місцеві податки.
Непрямі податки.
Державні позики.
Державні витрати і бюджетний дефіцит
Державні витрати та їх структура.
Бюджетний дефіцит.
4.3. Місце та роль банків і позичкового капіталу в економічній системі
Банки і банківська система
Банки та їх функції.
Структура банківської системи.
Позичковий капітал і позичковий відсоток
Позичковий капітал та особливості його розвитку.
Позичковий відсоток.
Сутність та основні форми кредиту в контексті економічної власності
Концепції відсотка.
4.4. Циклічні коливання та кризи в економіці
Причини та механізм циклічних коливань
Причини циклічного розвитку економіки.
Механізм циклічних коливань.
Антициклічне регулювання економіки.
Основні причини економічної кризи в Україні
Причини економічної кризи, успадковані від СРСР.
Негативні тенденції реформування економіки за роки незалежності.
Структурні кризи в економіці
Структурні кризи та структурна перебудова в економіці.
Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва.
Аграрні, грошово-кредитні та фінансові кризи
Аграрні кризи та їх особливості в Україні.
Грошово-кредитні кризи.
Фінансові та біржові кризи.
4.5. Народонаселення, його зайнятість і соціальна політика держави
Народонаселення і суспільний розвиток
Сутність народонаселення та особливості і закономірності його змін.
Закон народонаселення.
Демографічна політика держави.
Зайнятість і безробіття
Зайнятість та її основні форми.
Сутність та причини безробіття.
Ринок праці та його регулювання
Сутність ринку праці та його відмінність від ринку робочої сили.
Попит і пропозиція на ринку праці та їх регулювання.
Колективні договори.
Основні методи державного регулювання ринків праці і робочої сили.
Соціальна політика і соціальний захист населення
Суть соціальної політики та її принципи.
Соціальна політика сучасної держави.
4.6. Державне регулювання економіки
Сутність, форми і методи державного регулювання економіки
Економічне регулювання.
Форми державного регулювання економіки та їх еволюція.
Основні методи державного регулювання економіки.
Роль держави у встановленні рівноваги національного ринку
Суть і структура національного ринку.
Попит і пропозиція та механізм їх збалансування.
Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція.
4.7. Економічний суверенітет України та шляхи його досягнення
Сутність і структура економічного суверенітету
Сутність та основні типи суверенітету.
Зміст категорії "економічний суверенітет".
Структура економічного суверенітету.
Причини послаблення економічного суверенітету України наприкінці XX — на початку XXI ст. та методи посилення економічної безпеки
Руйнування технологічного способу виробництва та шляхи його оновлення.
Основні шляхи та засоби подолання економічної небезпеки в межах економічної власності і господарського механізму.
4.8. Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку ІІІ-го тисячоліття
Моделі перехідної економіки та роздержавлення й приватизації у постсоціалістичних країнах
Найважливіші моделі перехідної економіки в постсоціалістичних країнах.
Причини роздержавлення і приватизації та їх основні моделі.
Особливості перехідної економіки в країнах, що розвиваються.
Новітні тенденції в еволюції економічної власності у розвинутих країнах
Тенденції еволюції найважливіших елементів економічної системи на початку XXI ст.
Радикальні зміни в суб'єктах власності та її соціалізація.
Політика роздержавлення і приватизації у розвинутих країнах.
Закон одержавлення економіки та соціалізація економічних систем.
Соціалізація економічних систем.
Шведська модель соціально-економічного розвитку.
5. Світове господарство
5.1. Сутність світового господарства та закони і форми його розвитку
Сутність світового господарства та форми його розвитку
Світове господарство як економічна категорія.
Форми розвитку світового господарства.
Інтернаціоналізація і глобалізація.
Закони розвитку світового господарства
Закон інтернаціоналізації виробництва.
Закон інтернаціоналізації обігу.
Особливості розвитку світового господарства в сучасних умовах.
Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку й інтернаціоналізація капіталу
Закономірності формування інтернаціональної вартості.
Інтернаціональні форми дії закону нерівномірності економічного розвитку.
Міжнародна економічна інтеграція.
5.2. Міжнародні економічні відносини та їх структура
Сутність, інфраструктура та основні форми розвитку міжнародних економічних відносин
Сутність та інфраструктура міжнародних економічних відносин.
Умови та основні фактори розвитку міжнародних економічних відносин.
Міжнародна торгівля та її регулювання в сучасних умовах
Закономірності розвитку міжнародної торгівлі.
Торгівля послугами на світовому ринку.
Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі.
Міжнародний рух капіталу
Сутність та основні форми міжнародного руху капіталів.
Закономірності та особливості міжнародного руху капіталів в сучасних умовах.
Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
Сутність та причини міжнародної міграції робочої сили.
Державне та наддержавне регулювання міжнародної міграції робочої сили.
Міжнародні валютні відносини
Еволюція міжнародної валютної системи.
Національна валютна система.
Світова валютна система.
Міжнародна (регіональна) валютна система.
Валютний ринок і валютне регулювання.
Валютний курс і валютна політика.
Валютне регулювання.
5.3. Економічні аспекти глобальних проблем
Причини виникнення і сутність глобальних проблем
Основні причини виникнення глобальних проблем людства.
Соціально-економічна сутність глобальних проблем людства.
Роззброєння — ключ до розв'язання глобальних проблем
Відвернення термоядерної війни як першочергове завдання людства.
Місце і роль у світовому господарстві країн, що розвиваються.
Основні шляхи розв'язання інших глобальних проблем
Основні ознаки екологічної кризи.
Паливно-енергетична та сировинна проблеми.
Шляхи розв'язання інших глобальних проблем.
6. Світова економічна думка
6.1. Зародження, становлення і розвиток політичної економії з найдавніших часів до кінця XIX ст.
Зародження і становлення політичної економії
Зародження економічної думки.
Класична політична економія до А. Сміта і Д. Рікардо.
Внесок А. Сміта і Д. Рікардо у розвиток світової економічної думки.
Післякласична політекономія.
Марксистська політична економія та її критика представниками історичної школи та маржиналізму
Економічне вчення К. Маркса.
Економічні погляди Ф. Енгельса.
Роль Ульянова (Леніна) у розвитку політичної економії.
Історична школа.
Маржиналізм.
6.2. Основні напрями сучасної економічної теорії
Неокласична економічна теорія та її еволюція
Основні методологічні засади неокласичної концепції.
Неокласичний напрям.
Монетаризм.
Концепції економіки пропозиції і раціональних очікувань.
Кейнсіанство і посткейнсіанство
Кейнсіанство.
Посткейнсіанство.
Неокейнсіанство.
Неокласичний синтез.
Інституціоналізм і неоінституціоналізм
Неоінституціоналізм.
Сучасна марксистська теорія.
6.3. Українська економічна думка в контексті світової економічної теорії
Українська економічна думка найдавніших часів та епохи феодалізму
Зародження української економічної думки.
Економічна думка України в період становлення і розвитку капіталізму
Економічні погляди вчених Галичини.
Економічні погляди найвидатніших українських вчених.
7. Новітній курс економічної теорії
7.1. Неокейнсіанський напрям в економічній нобелелогії
Теорія економічного зростання
Кількісний підхід до досліджень економічного зростання.
Модель зростання Солоу.
Теорія нерівномірних поштовхів
Теорія попиту
Теорія неокласичного синтезу
Теорія життєвого циклу
Метод затрати—випуск
Теорія оптимального розподілу ресурсів
Теорія інвестицій q
Модель ЛІНК
Модель ринків з асиметричною інформацією
7.2. Розвиток нобеліантами неокласичного напряму
Модель загальної економічної рівноваги Ерроу—Дебре
Теорія співвідношення факторів виробництва (Хекшера—Уліна)
7.3. Неолібералізм
Концепція спонтанного характеру ринкового порядку
Теорія ринків
Монетарна концепція
Теорія раціональних очікувань
7.4. Неоінституціоналізм
Шведська (стокгольмська) школа макроекономіки
Нова інституційна економічна теорія (НІЕТ)
Базова теорія економічної політики
Теорія громадського вибору
Теорія людського капіталу
Теорія оптимальних валютних зон
Сучасна теорія портфельних інвестицій
7.5. Поведінкова економіка
Поведінкова економічна теорія
Теорія перспектив
7.6. Новітні технології економічного аналізу
Кліометрія (нова економічна історія)
Рівновага Неша
Модель життєвого циклу отримання доходів, навчання і споживання
Система національних рахунків
Література

Вернуться назад