DataLife Engine > Психологія > Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників


6-11-2011, 21:00. Разместил: admin
Загальна психологія - Максименко

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА ПЕРША. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
1. Предмет психології
Душа - доцільна основа людини
Логос - закони природи
Механізми психіки людини
Відображення - проектування — опредметнення
Психіка і свідомість
Єдність і розбіжності психічних процесів, властивостей і станів
Зв'язок психології з іншими науками
Головні галузі психологічних знань
Головні напрями сучасної психології
Психіка і вища нервова діяльність
Генетична психологія
Біхевіоризм
Гештальт - психологія
Структурна психологія
Психоаналіз
Психологія установки
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
2. Методи психології
Вимоги до методів психології
Метод самоспостереження
Спостереження
Психологічний експеримент
Лабораторний експеримент
Природний психологічний експеримент
Експериментально-генетичний метод
Принцип аналізу за одиницями
Принцип історизму
Принцип системності
Принцип проектування і моделювання
Додаткові методи
Тести здібностей
Тести інтелекту
Тести успішності
Тести таланту
Моделювання психічних процесів
Моделювання психічних функцій
Метод опитування
Бесіда
Анкетування
Соціометрія
Психологічна експертиза
Метод аналізу продуктів діяльності людини
Кількісний і якісний аналіз психічних фактів
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ДРУГА. ПСИХІКА, ОСОБИСТІСТЬ, СПІЛЬНОСТІ
3. Розвиток психіки і свідомості
Виникнення психіки
Розвиток механізмів психіки
Розвиток психіки у філогенезі
Виникнення і розвиток людської свідомості
Історичний розвиток людської свідомості
Будова тіла людини
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
4. Психологія особистості
Генетична концепція особистості
Змістовні ознаки особистості
Структура особистості
Активність особистості та її джерела.
Функціонування і розвиток особистості
З чого починається життя
Функції нужди
Атрибутивні ознаки нужди
Самореалізація особистості
Життєвий шлях людини
Мотиваційні регулятори життєвого шляху людини
Сенситивні періоди життя і їх коди - числа Фібоначчі
Психоаналітична концепція особистості
Колективне несвідоме
Архетипи
Інтроверти і екстраверти
Психологічні типи
Словесно-асоціативний тест
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
5. Мова і мовлення
Поняття про мову і її функції
Фізіологічні механізми мовної діяльності
Різновиди мовлення
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
6. Спілкування
Поняття про спілкування
Засоби спілкування
Функції спілкування
Різновиди спілкування
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
7. Соціальні групи
Поняття про групи
Колектив
Відносини між особистостями в групі
Спілкування в групі
Розвиток групи в колектив
Основи згуртованості колективу
Сумісність людей
Управління спільністю людей
Керівник і підлеглий - механізм живого зв'язку
Взаємовідносини керівника і підлеглого
Здібності керівника
Психологічні основи такту
Самоосвіта керівника
Психічні стани керівника
Конфлікт
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МЕХАНІЗМИ ПСИХІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
8. Відчуття
Поняття про відчуття
Фізіологічні основи відчуттів
Класифікація відчуттів
Закономірності відчуттів
Чутливість аналізатора і поріг чутливості
Відчуття і діяльність
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
9. Сприймання
Поняття про сприймання
Різновиди сприймання
Закони сприймання
Спостереження і спостережливість
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
10. Мислення
Поняття про мислення
Розумові дії і мислительні операції
Форми мислення
Процес розуміння
Процес розв'язання завдань
Різновиди мислення
Індивідуальні особливості мислення
Запитання і завдання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
11. Пам'ять
Поняття про пам'ять
Теорії пам'яті
Різновиди пам'яті
Запам'ятовування та його різновиди
Відтворення та його різновиди
Забування та його причини
Індивідуальні особливості пам'яті
Запитання і завдання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕХАНІЗМИ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
12. Увага
Поняття про увагу
Фізіологічні основи уваги
Різновиди і форми уваги
Властивості уваги
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
13. Емоції і почуття
Поняття про емоції і почуття
Фізіологічні основи емоцій і почуттів
Вияв емоцій і почуттів
Форми переживання емоцій і почуттів
Вищі почуття
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
14. Уява
Поняття про уяву
Діяльність уяви тісно пов'язана з мисленням.
Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю
Уява і органічні процеси
Процес створення образів уяви
Різновиди уяви
Уява і особистість
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
15. Воля
Поняття про волю
Довільні дії та їх особливості
Аналіз складної вольової діяльності
Головні якості волі
Слабка воля, причини цього і шляхи подолання
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
16. Темперамент
Поняття про темперамент
Типи темпераментів
Головні властивості темпераменту
Фізіологічні основи темпераменту
Вплив темпераменту на діяльність людини
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
17. Здібності
Поняття про здібності
Структура здібностей
Відмінності у здібностях та їхня природа
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
18. Характер
Поняття про характер
Структура характеру
Головні риси тилового характеру
Природа характеру
Формування характеру
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА П'ЯТА. МЕХАНІЗМИ ОПРЕДМЕТНЕННЯ ПСИХІЧНИХ УТВОРЕНЬ
19. Психологічний аналіз діяльності
Поняття про діяльність
Мета і мотиви діяльності
Структура діяльності
Способи діяльності, процес їх опанування
Перенесення та інтерференція дій
Види діяльності
Творчість
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
20. Психомоторика
Поняття про психомоторику
Єдність думки і руху
Універсальність психомоторики
Будова психомоторики
Ідеомоторика
Сенсомоторна культура
Спритність - опанування рухами в екстремальних ситуаціях.
Дія — засіб діяльності
Період підготовки дії
Механізм и регуляції дії
Порівняння і оцінки - діалогічні відносини в дії
Дія - мікроетап розвитку
Дія - засіб розвитку
Функції психомоторики
Психомоторика - орган пізнання
Психомоторика - корсет тіла
Психомоторика - живий акумулятор енергії
Психомоторика - орган дійового мислення
Регулятори і продукти психомоторики
Механізми регуляції психомоторної дії
Регуляція рухів предметом
Регуляція рухів образом
Регуляція дії думкою
Регуляція дій символом
Запитання і завдання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
21. Засоби розвитку психіки
Активність і розвиток
Дії праці
Людина — суб'єкт дії
Предмети праці
Мета праці — прогнози і проекти
Засоби розвитку механізму творчості
Продукти праці — здобутки ноосфери
Дії уміння і саморозвиток людини
Будова дій учіння
Наслідування
Учіння і стани людини
Дії гри
Синтез засобів творчості
Запитання і завдання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання
22. Творчий потенціал праці та інноваційні технології освіти
Суперечності освіти - витоки інноваційних її технологій
Поняття інновації
Поняття технології
Психологічна характеристика інноваційної діяльності
Діяльність як предмет управління
Діяльність як предмет проектування
Діяльність як цінність
Сфери людини - предмети інноваційних технологій розвитку
Сенсорна сфера
Перцептивна сфера
Сфера почуттів
Сфера розуму і розсудку
Сфера менталітету
Свідомість та інновації
Несвідоме і потенції психічного відображення
Надсвідоме - потенціали духовності
Свобода дії та інноваційні технологи
Свобода дії та її можливості
Свобода новоутворень
Свобода дії і доцільність
Запитання і завдання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання
23. Механізми творчості
Поняття про творчість
Основні теорії творчості
Душа і творчі здібності
Будова і функції механізму творчості
Продукти творчості.
Властивості гармонії
Чутливість - зародок механізму творчості
Енергопотенціал - здатність до дії
Катарсис - відновлення гармонії людини
Перманентні стани і рівні здоров'я людини
Процеси порівнянь і оцінки предметів
Функції почуттів
Психомоторика — орган творчості
Механізм відображення невідчутного
Відображення неіснуючого
Уява — трансформатор нових образів
Уява, сенсорна сфера та інтуїція
Глибинні психічні явища і регуляція дій людини
Ознаки станів психічного здоров'я
Гармонійний стан механізму творчості
Дводіючий механізм творчості
Однодіючий механізм творчості
Якості психічного здоров'я
Натхнення - творчий стан
Сенс творчого піднесення.
Запитання для самостійної роботи
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю

Вернуться назад