DataLife Engine > Право > Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. Бібліотека українських підручників

Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. Бібліотека українських підручників


6-11-2011, 21:00. Разместил: admin
Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В.

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу, Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.

Для студентів, що вивчають право Європейського Союзу, спеціалістів, підприємців, які співпрацюють або готуються співпрацювати з країнами, що входять до Європейського Союзу.ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
ПЕРЕДМОВА
1. ВСТУП
1.1. Визначення права ЄС
1.2. Право Співтовариства чи право ЄС?
1.3. Загальні засади Європейського Союзу
Сприяння соціально-економічному прогресу
Затвердження осібності ЄС на міжнародній арені
Посилення захисту прав та інтересів громадян
Зміцнення співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ
Встановлення "acquis communautaire"
1.4. Економічні засади Співтовариства
1.5. Політичні засади Європейського Союзу
Преамбула Договору про Європейський Союз
Федералізм
Європейське політичне співробітництво
1.6. Правові засади ЄС
Пряма дія, пряме застосування і верховенство
Право ЄС: система континентального права
Acquis communautaire
Співтовариство як юридична особа
1.7. Історичні засади ЄС
Ранні роки
Післявоєнний період
Від ЄОВС до ЄБС
"Родові муки" ЄЕС та його становлення
1970-ті роки: розширення та інновація
1980-ті роки: від застою до відродження
Співтовариство і нова Європа: 1990-ті роки
1.8. Загальні засади права Співтовариства
2. ІНСТИТУЦІЇ СПІВТОВАРИСТВА
2.1. Вступ
2.2. Комісія
Загальні положення
Склад і призначення
Функції та повноваження
2.3. Рада
Склад та призначення
Процедура голосування
Люксембурзька згода
Функції та повноваження
Роль Комітету постійних представників (COREPER)
2.4. Європейська Рада
2.5. Європейський Парламент
Склад і призначення
Функції та повноваження
Законодавчі повноваження
Бюджетні повноваження
Наглядові повноваження
Політичні функції
2.6. Суд Європейських Співтовариств
Загальні питання
Склад і призначення
Голова Суду
Організація і процедура
Способи тлумачення
Функції та повноваження
Чи відіграє Суд "політичну" роль?
2.7. Економічний і соціальний комітет (ЕСК)
Вступ
Склад і призначення
Функції
2.8. Комітет регіонів
2.9. Палата аудиторів (Рахункова палата)
Загальні питання
Склад і призначення
Функції і повноваження
2.10. Європейський інвестиційний банк
2.11. Висновки
3. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СПІВТОВАРИСТВІ
3.1. Вступ
3.2. Вироблення політичних напрямів
Співвідношення політичних напрямів і договорів
Процес вироблення політичних напрямів
3.3. Прийняття законодавства
Розподіл функцій
Традиційна процедура
Консультаційна процедура
Процедура погодження
Процедура співробітництва
Процедура спільного прийняття рішень (або погоджувальна процедура і право вето)
Комісія як єдиний законодавчий орган
3.4. Бюджет Співтовариства
Від національних внесків до "власних ресурсів"
Бюджетні принципи
Бюджетна процедура
Як Парламент використовує ці повноваження?
Наслідки відхилення проекту бюджету
Виконання бюджету
3.5. Висновки
4. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА
4.1. Вступ
4.2. Первинне законодавство
Визначення
Дія в часі
Дія у просторі
Договори як конституційна структура для права Співтовариства
4.3. Похідне (вторинне) законодавство
Визначення
Типові акти
Нетипові акти
4.4. Судові рішення
4.5. Міжнародне право
Договори, які укладаються Співтовариством
Договори, які укладаються державами-членами
4.6. Загальні принципи права
Загальні питання
Загальні принципи, що походять із природи права
Загальні принципи, спільні для правових порядків декількох держав-членів
Основні права людини
Процесуальні права
4.7. Висновки
5. ПРАВО СПІВТОВАРИСТВА І НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
5.1. Вступ
5.2. Розподіл повноважень між Співтовариством і державами-членами
Загальні положення
Виключна юрисдикція
Конкуруюча юрисдикція
Паралельна юрисдикція
5.3. Пряма дія
Загальні положення
Визначення
Положення Договору, що мають пряму дію
Пряма дія регламентів
Пряма дія директив
Пряма дія рішень
Пряма дія міжнародних договорів
5.4. Пряме застосування
5.5. Верховенство
5.6. Субсидіарність
5.7. Право ЄС — погляд крізь національну призму
Виникнення проблеми
Концепції монізму і дуалізму
Ставлення національного права Сполученого Королівства до права Співтовариства
5.8. Висновки
6. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ПРАВІ СПІВТОВАРИСТВА: ПРЯМІ ДІЇ
6.1. Вступ
6.2. Дії проти держав-членів
Загальні питання
Позови, що подаються Комісією
Позови, що подаються іншими державами-членами
Позови, що подаються відповідно до статті 93(2) Договору про заснування Європейського Співтовариства
6.3. Позови про визнання правових актів недійсними
Загальні питання
Критерій прийнятності
Індивідуальне (особисте) відношення
Пряме відношення
Коли регламент не розглядається як такий?
Матеріальні підстави для перегляду
6.4. Позови про бездіяльність
Загальні питання
Критерій прийнятності
Підстави для розгляду
6.5. Скарга на незаконність
6.6. Позови, що виникають з відповідальності
Загальні питання
Позадоговірна відповідальність: основні принципи
Позадоговірна відповідальність: критерій прийнятності
Позадоговірна відповідальність: підстави задоволення позову
Провина у вчиненні делікту
Причинно-наслідковий зв'язок між провиною та завданими збитками
7. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ПРАВІ СПІВТОВАРИСТВА: НЕПРЯМІ ДІЇ
7.1. Вступ
7.2. Поняття "суд чи трибунал держави-члена"
7.3. Положення національного права, національних судів і національних процесуальних правил
Загальні питання
Апеляції проти рішень про звернення за преюдиційним тлумаченням
Суди, що зобов'язані рішенням вищого органу
Формулювання звернення
7.4. Можливість звертатись і обов'язок звертатися
Загальні питання
Необов'язкове звернення
Обов'язкове звернення
7.5. Вплив преюдиційних тлумачень
Загальні питання
Тлумачення права
Тлумачення щодо чинності актів
7.6. Висновки до розділів 6 та 7
Доступ до правосуддя
Процесуальний ефект
Виконання судових рішень
8. ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ
8.1. Вступ
8.2. Митні збори та інші подібні перешкоди вільному руху товарів
Загальні питання
Стабілізуючі положення
Скасування митних та інших зборів, що мають еквівалентну дію
8.3. Кількісні обмеження та інші подібні заходи
Загальні положення
Стабілізуюче правило
Скасування кількісних обмежень
Визначення і роз'яснення понять
Норми, що фіксують ціни
Захист споживача
Заходи, що не впливають на імпорт
Заходи, еквівалентні квотам на експорт
Положення про винятки зі статті 36 ДЗЄС
8.4. Податкова дискримінація
Загальні положення
Значення поняття "внутрішнє оподаткування"
Значення поняття "дискримінація"
Порівняння податків
Порівняння товарів
8.5. Біла книга про внутрішній ринок і Єдиний європейський акт
Технічні бар'єри торгівлі: новий підхід
9. СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ
9.1. Вступ
9.2. Свобода переміщення працівників
Положення договору
Обсяг терміна "працівник"
Особливі випадки
Право на в'їзд та проживання
Доступ до гідних умов праці
Право залишатися на території країни перебування після завершення терміну роботи
Універсальність
З'єднаним виплатам — так; одночасним — ні
Загальні норми
Публічний порядок
Державна безпека
9.3. Право на облаштування — вільне надання послуг
Загальні положення
Пряма і непряма дискримінація
Гармонізація законодавства
Освітні кваліфікаційні вимоги
Гармонізація права, що регулює діяльність компаній
Забезпечення європейського громадянства в Співтоваристві без кордонів
10. ВІЛЬНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ
10.1. Вступ
10.2. Рух платежів
10.3. Рух капіталів
Перша стадія: 1960—1988 pp.
Друга стадія: 1988 р. — донині
10.4. У напрямі створення економічного та валютного союзу
10.5. Висновки щодо "чотирьох свобод"
11. ПОЛІТИКА КОНКУРЕНЦІЇ
11.1. Вступ
Передумови
Основні цілі політики Європейського Союзу щодо конкуренції
Право конкуренції і ціни
11.2. Основні характерні риси права конкуренції Європейського Союзу
Універсальність
Значний внесок у створення прецедентного права
Принцип екстериторіальності
Ідеологічний прагматизм
Застосування санкцій щодо дій, які негативно впливають на торгівлю в межах Співтовариства
11.3. Право конкуренції і приватний сектор: загальний контекст
Джерела
Національне право конкуренції і право конкуренції Європейського Союзу
Поняття підприємство (суб'єкт підприємницької діяльності)
11.4. Право конкуренції: домовленості між фірмами
Загальні питання
Домовленості в розумінні статті 85(1) Договору
Умови, за яких домовленості, що належать до сфери статті 85(1) Договору, визнаються протиправними
Горизонтальні й вертикальні угоди
Види спеціальних угод
Вилучення
11.5. Зловживання домінуючим становищем (стаття 86 Договору)
Загальні положення
Поняття "домінуюче становище"
Колективне домінуюче становище
"Зловживання" домінуючим становищем
Деякі приклади зловживань
11.6. Контроль за злиттям підприємств
Контроль за поглинанням до Регламенту про злиття
Мета Регламенту
Поняття економічної концентрації
Об'єднання, що підлягають реєстрації
Затвердження Комісією: критерії, що застосовуються
Затвердження Комісії: графік прийняття рішень
11.7. Процесуальні норми щодо конкуренції
Загальні питання
Можливості вибору
Реєстрація угод
Повноваження Комісії проводити розслідування
Судові повноваження Комісії
Санкції
Розгляд Судом першої інстанції
Імплементація права конкуренції національними владними органами
11.8. Державний сектор і право конкуренції Співтовариства
Загальні положення
Державні підприємства
Державна допомога
11.9. Висновки
12. МИТНЕ ПРАВО: ЗОВНІШНІ АСПЕКТИ
12.1. Вступ
12.2. ЄМТ: вилучення й особливі категорії товарів
Вилучення
Особливі категорії товарів
12.3. ЄМТ: тлумачення єдиної номенклатури
Складності тлумачення
Номенклатура ЄМТ
Прецедентне право Суду Європейських Співтовариств
Засоби тлумачення, що мають обов'язкову силу
12.4. Правила походження
Причини застосування правил походження
Непреференційні правила походження
Преференційні правила походження
12.5. Оцінювання митної вартості
Загальні положення
Матеріальні норми
Процесуальні норми
Оцінювання митної вартості та оцінювання для інших цілей
Норми щодо обмінного курсу
12.6. Митниця та митний контроль
Необхідні митні процедури
Встановлення митного нагляду за товарами
Надання товарам можливості вільного обігу
Тимчасові заходи та митні процедури, що мають економічні наслідки
Експорт
Внутрішній транзит
Інші види митного контролю
12.7. Митні зобов'язання
Загальні питання
Де виникають митні зобов'язання
Митні зобов'язання й оцінка розміру мита
Виникнення митного зобов'язання стосовно імпорту
Виникнення митного зобов'язання стосовно експорту
13. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
13.1. Вступ
Генеза
13.2. Соціальна політика: нова структура договору
13.3. Інституційна та законодавча структура
13.4. Європейська Соціальна хартія
13.5. Умови праці
13.6. Трудові відносини
13.7. Новий розділ про зайнятість
13.8. Економічне і соціальне згуртування: регіональна політика
Передумови
Цілі та завдання
Структурні фонди
Реформа структурних фондів
13.9. Транс'європейські мережі (ТЄМ)
Передумови
Положення Договору
Подальший розвиток
14. ДИСКРИМІНАЦІЯ НА ОСНОВІ СТАТІ
14.1. Підстави та основоположні поняття
14.2. Обсяг поняття "оплата праці"
14.3. Становище працівників, які зайняті неповний робочий день
14.4. Дія в часі
14.5. Рівна оплата за однакову роботу
14.6. Рівне ставлення
14.7. Дискримінація у сфері соціального забезпечення
15. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
15.1. Вступ
15.2. Інтелектуальна власність і вільний рух товарів
Загальні положення
"Специфічний об'єкт"
Товари зі зміненою оригінальною упаковкою
Позови про компенсацію за понесені збитки
Принцип спільного походження
15.3. Право конкуренції Європейського Союзу та інтелектуальна власність
Причини виникнення проблеми
Правило вичерпання прав
Елемент "згоди"
Вичерпання прав і товарні знаки
15.4. Гармонізація законодавства
Загальні питання
Товарні знаки
Авторське право
Патенти
16. МАЙБУТНЄ ЄВРОПИ
16.1. Вступ
16.2. Поглиблення інтеграції
16.3. Розширення інтеграції
16.4. Збільшення кількості членів
16.5. У напрямі до створення багатошвидкісної Європи?
16.6. Вирішення проблеми "демократичного дефіциту"
16.7. Баланс повноважень Співтовариства та його держав-членів
16.8. Перспективи інституційної реформи
Загальні питання
Рада
Комісія
Суд Європейських Співтовариств
16.9. Загальні висновки
17. ПРАВО ЄС: ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК
17.1. Вступ
17.2. Пошук та наведення положень права Співтовариства
А. Первинне законодавство
Б. Похідне законодавство та інші документи
В. Доповіді в судових справах
Г. Статистична інформація
Д. Електронні бази даних
Е. Як робити посилання на право
17.3. Інформація для навчання та працевлаштування
А. Загальні положення
Б. Після дипломна освіта
В. Можливості стажування

Вернуться назад